การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2550
ภาคใต้
 
กระบี่
พัทลุง
ชุมพร
ภูเก็ต
ตรัง
ยะลา
นครศรีธรรมราช
ระนอง
นราธิวาส
สงขลา
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
ภาคเหนือ
 
ตาก
พิจิตร
 
แพร่
สุโขทัย
 
น่าน
เพชรบรูณ
 
อุตรดิตถ
ลำปาง
 
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
 
พะเยา
พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
นครราชสีมา
 
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ภาคกลาง
 
กาญจนบุรี
กำแพงเพชร
 
นครปฐม
ปทุมธานี
 
นนทบุร
นครสวรรค์
 
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุร
 
ราชบุรี
สมุทรปราการ
 
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
 
สุพรรณบุร
สระบุรี
 
อุทัยธาน
กรุงเทพมหานคร
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐