แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ปี 2552
 
- ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ประธานคณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนเศรษฐกิจที่ดิน คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3 คณะกรรมการ
- นางสุพร บุญประคับ คณะกรรมการและเลขานุการ
- น.ส.นวลรัตน์ ภุมรินทร์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- น.ส.ปรารถนา ปัทมะสุนทร คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  แต่งตั้งคณะทำงานและตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส. ปี 2552
   
- นางวลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์ ประธานคณะทำงาน
- น.ส.วรวรรณ แย้มผ่อง คณะทำงาน
- นางกัลยาณี บูรณากาล คณะทำงาน
- นายฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์ คณะทำงาน
- นางขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล คณะทำงาน
- นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ คณะทำงาน
- น.ส.สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ คณะทำงาน
- นายไมตรี เครือรัตน์ คณะทำงาน
- น.ส.กรรณิสา สฤษฎ์ศิริ คณะทำงาน
- นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร คณะทำงาน
-

นายกิตติพงศ์ ดวงกมล

คณะทำงาน
- น.ส.กัญชร บุญญวัฒนา คณะทำงาน
- น.ส.นวลรัตน์ ภุมรินทร์ คณะทำงานและเลขานุการ
- นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
 
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อ
- กำหนดมาตรการและวิธีการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงานในสังกัด
- กำหนดระยะเวลาีการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงานในสังกัด .
   
 

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐