hit counter dreamweaver
 
   
 
 

     ความหมายพื้นที่ชุ่มน้ำ


             ใช้คำนิยามในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่ให้คำจำกัดความของพื้นที่ชุ่มน้ำว่า “พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ      มีน้ำท่วม มีน้ำขัง พื้นที่พรุพื้นที่แหล่งน้ำทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและ   น้ำไหลทั้งที่เป็นน้ำจืน้ำกร่อยและน้ำเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลง    ต่ำสุด มีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6 เมตร ”

                 MekongWetlandBiodiversityConservationandSustainableUseProgram,2552ได้รวบรวมความหมายของคำไทยที่มีความหมาย   ใกล้เคียงกับ พื้นที่ชุ่มน้ำดังนี้
                บุ่ง หมายถึง แอ่งน้ำแต่ไม่ลึกอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสงครามและลำห้วยสาขา ลักษณะเหมือนกับหนอง มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง พบพรรณพืชป่าทามขึ้นหนาแน่น มีปลา อพยพเข้ามาอาศัยและวางไข่
                ทามหมายถึงพื้นที่ราบอยู่เหนือบุ่งขึ้นมาฤดูน้ำหลากบริเวณทามจะถูกน้ำท่วมนานประมาณ๓-๔เดือนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเก็บ      หน่อไม้ ที่โผล ่พ้นน้ำขึ้นมา ส่วนฤดูแล้งน้ำ จะแห้งเหลือน้ำค้างตามระบบนิเวศย่อยที่แทรกตัวอยู่ ในทามทามได้รับปุ๋ย   ที่เป็นตะกอนมาทับถมกันในฤดูน้ำหลาก

               หนอง หมายถึง แหล่งน้ำกระจายอยู่ในป่าทาม มีขนาดตั้งแต่ ๒ งานขึ้นไปถึง ๓๐-๔๐ ไร่ ความลึกของหนองขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ บริเวณรอบๆ หนองพบพรรณไม้ป่าทามขึ้นหนาแน่นในฤดูฝนหนองในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามจะมีน้ำเอ่อท่วมเป็นผืนน้ำเดียวกับลำน้ำสงคราม และพื้นที่ทามที่ ถูกน้ำท่วม 
                กุด หมายถึง แอ่งน้ำที่แทรกกระจายอยู่ในทาม เกิดจากการเปลี่ยนทิศการไหลของน้ำมีน้ำขังตลอดปี ลักษณะคล้ายกับหนอง แต่มีขนาดใหญ่กว่า เมื่อถึงน้ำหลากกุดจะเชื่อมกับแหล่งน้ำอื่นกลายเป็นผืนเดียว
               ซำ หมายถึงเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กลักษณะเป็นดินเลนมีน้ำซับไหลตลอดเวลาพบบริเวณรอยต่อระหว่างส่อมกับฮ่องริมทุ่งที่มี      ความลาดชัน ต่อกับทาม บ๊ะที่เชื่อมต่อกับทาม พืชที่ขึ้น  คือ หญ้าผักขี้บ่อ มีปลาและเอี่ยนอาศัย
               ส่อม หมายถึง ร่องน้ำขนาดเล็กติดกับส่วนยอดของห้วยอยู่ระหว่างห้วยกับซำ มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลาก ส่วนฤดูแล้งน้ำจะแห้งเหลือแต่ร่อง มีพรรณไม้ป่าทามขึ้นล้อมรอบส่วนบางแห่งเป็นน้ำซับ สามารถใช้น้ำทำนาปรังและปลูกผัก รวมทั้งเกิดเทาซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน
               ฮ่อง หมายถึง ร่องน้ำลักษณะคล้ายห้วยที่เชื่อมระหว่างห้วย หนอง กุด และแม่น้ำสงคราม แต่ขนาดเล็กและตื้นกว่าห้วย สามารถมองเป็นฮ่องได้ในช่วงน้ำลดประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม หากน้ำหลากน้ำจะท่วมหมดไม่สามรถจ ะ มองเห็นฮ่องได้
         คำหมายถึงแอ่งน้ำขนาดเล็กคล้ายกับซำมีน้ำซับในฤดูแล้งน้ำมีโอกาสแห้งส่วนฤดูฝนน้ำจะท่วมพบในบริเวณรอยต่อระหว่างบริเวณ ลุ่มกับโนน ยอดฮ่องและด้านล่างส่อม พืชที่ขึ้นคือเฟิร์น ผักกูด ผักหนามและตะไคร่น้ำ สัตว์ที่พบคือเอี่ยน กบ เขียด งู หนู ปลิงและไส้เดือน