ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ

            การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความหมายทางนิเวศ โดยมีการจัดลำดับของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน                 ์ในการจัดการ จัดให้เป็นหมวดหมู่     และอธิบายถึงความหมายในระบบแผนที่ได้ โดยแต่ละประเทศได้พยายามในการที่จะจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถจำแนกได้หลายระบบ สามารถรวบรวมการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ได้ดังนี้

  •  ระบบการจำแนกของสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยพืชน้ำ(Hydrophytes) ดินที่มีการขังน้ำ (Hydric Soil) และความถี่ของน้ำท่วมเป็นเกณฑ์ (classify wetlands following the U.S. Fish and Wildlife Service method)
  •  ระบบการจำแนกโดยแบ่งกลุ่มใช้การจำแนกเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อของพื้นที่ชุ่มน้ำและระดับความลึกของน้ำที่มีพืชและสัตว์อาศัยของ    สหรัฐอเมริกา (classification of wetlands and deepwater habitats of the United States)
  •  ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศแคนาด (Canada classify wetlands)
  •  การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบของ Asian Wetland Bureau
  •  ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบของ Ramsar Convention
  • ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นระบบที่ปรับปรุงมาจากระบบของ Dugan                               (classification of Lower Maekhong Basin)
  • ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย (wetland classification of Thailand )