ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบของ Ramsar Convention

            ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบของ Ramsar Convention ได้จำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำออกเป็น 3 ระบบได้แก่ ระบบน้ำเค็ม ระบบน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น โดยระบบน้ำเค็มจำแนกได้อีก 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ ชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบน้ำเค็ม และแหล่งน้ำเค็ม ระบบน้ำจืดจำแนกได้อีก 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ำ ระบบลาคูสตรีน ระบบพาลูสตรีน และพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นจำแนกได้อีก 5 หมวดใหญ่ ได้แก่ แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่เกษตร นาเกลือ ชุมชนและเขตอุตสาหกรรม แหล่งกักเก็บน้ำ (Ramsar  Convention, 2551)

         ตารางแสดงการจำแนก