ระบบการจำแนกของสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยพืชน้ำ(Hydrophytes) ดินที่มีการขังน้ำ (Hydric Soil) และความถี่ของน้ำท่วมเป็นเกณฑ์   (classify wetlands following the U.S. Fish and Wildlife Service method)
            

          Lewis M.Cowardi, VirginiaCarter,FrancisC.GoletandEdwardT.Laroe(2551:1)เป็นระบบการแบ่งกลุ่มโดยใช้การจำแนกเพื่อจัดทำ บัญชีรายชื่อของพื้นที่ชุ่มน้ำ และ  ระดับความลึก ของน้ำที่มีพืช   และสัตว์อาศัยของสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยพืชน้ำ(Hydrophytes) ดินที่มีการขังน้ำ (Hydric Soil) และความถี่ของน้ำท่วม      เป็นเกณฑ์ในการจำแนก สามารถจำแนกได้ 3 ระดับได้แก่ ระบบ (System) ระบบย่อย (Subsystem) ชั้น (Class)      แบ่งเป็น5 ระบบ   ได้แก่ ระบบที่เกี่ยวกับทะเล (Marine) ระบบปากแม่น้ำ(Esturine) ระบบแม่น้ำ(Riverine) ระบบลาคูสตรีน(Lacustrine) และระบบพาลูสตรีน    (Palusteine) ในระบบที่เกี่ยวกับทะเลและระบบปากแม่น้ำแบ่งได้ 2 ระบบย่อยได้แก่ Subtidal และ Intertidal ระบบแม่น้ำแบ่งได้ 4 ระบบย่อย     ได้แก่TidalLower perennial Upper perennial และ Intermittent ระบบลาคูสตรีนแบ่งได้ 2 ระบบย่อย ได้แก่ Limnetic และ Littoral ส่วนระบบพาลูสตรีนไม่จำแนกระบบย่อย ในระบบชั้นนั้นได้อาศัยการจำแนกโดยอาศัยวัตถุต้นกำเนิด (Substrate Material) การท่วมขังของน้ำ (Flooding Regime) และรูปแบบการอาศัยของพืช (Vegetative Life Form) เมื่อใช้เกณฑ์โดยอาศัยวัตถุต้นกำเนิดและการท่วมขังของน้ำเป็นเกณฑ์แบ่งระบบชั้นได้ 6 ระบบชั้น ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดที่มีชั้นหินหรือหิน วัตถุต้นกำเนิดที่ย่อยสลายจากชั้นหินแล้วแต่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้เช่น หิน กรวด ทราย โคลน หินผาชายหาดชายหาดที่แยกชนิดของหิน กรวด ทราย และโคลน และแนวหินปะการัง เมื่อใช้รูปแบบการอาศัยของพืชเป็นเกณฑ์ แบ่งระบบชั้นได้ 5 ระบบชั้น ได้แก่ พืชน้ำ(Aquatic Bed) มอสและไลเคน(Moss-Lichen) พืชโผล่พื้นน้ำ(Emergent) ไม้พุ่ม(Scrub-Shrub) และป่าไม้(For

         ตารางแสดงการจำแนก