ตารางการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ               

                 ภาคเหนือ                                           ภาคกลาง

                      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                       ภาคใต้                                                               

                ผลการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด       

                    ภาคเหนือ                                           ภาคกลาง              

               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                      
         ผลการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายภาค