ตารางการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ               

                          ภาคตะวันออกเฉียงเ้หนือ                            

                                 จังหวัดกาฬสินธ์            จังหวัดนครพนม              จังหวัดมหาสารคาม       จังหวัดร้อยเอ็ด   

                           จังหวัดสุรินทร์                 จังหวัดอำนาจเจริญ         จังหวัดขอนแก่น             จังหวัดนครราชสีมา  

                             จังหวัดมุกดาหาร           จังหวัดศรีสะเกษ               จังหวัดหนองคาย           จังหวัดอุดรธาน      

                            จังหวัดชัยภูมิ                  จังหวัดบุรีรัมย์                   จังหวัดยโสธร                 จังหวัดสกลนคร

                                จังหวัดหนองบัวลำุภู       จังหวัดอุบลราชธานี                     

                ผลการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด       

                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                    

                               จังหวัดกาฬสินธ์            จังหวัดนครพนม              จังหวัดมหาสารคาม       จังหวัดร้อยเอ็ด   

                           จังหวัดสุรินทร์                 จังหวัดอำนาจเจริญ         จังหวัดขอนแก่น             จังหวัดนครราชสีมา  

                             จังหวัดมุกดาหาร           จังหวัดศรีสะเกษ               จังหวัดหนองคาย           จังหวัดอุดรธาน      

                            จังหวัดชัยภูมิ                  จังหวัดบุรีรัมย์                   จังหวัดยโสธร                 จังหวัดสกลนคร

                                จังหวัดหนองบัวลำุภู       จังหวัดอุบลราชธานี