ตารางการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ               

                 ภาคเหนือ                                         

                                  จังหวัดแพร่                              จังหวัดน่าน                                  จังหวัดเชียงใหม่

                                  จังหวัดอุตรดิตถ์                      จังหวัดพะเยา                              จังหวัดพิจิตร

                                  จังหวัดสุโขทัย                        จังหวัดพิษณุโลก                         จังหวัดกำแพงเพชร

                                  จังหวัดเพชรบูรณ์                   จังหวัดอุทัยธานี                                 

                ผลการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด       

                    ภาคเหนือ                                                    

                                จังหวัดแพร่                              จังหวัดพิจิตร                                  จังหวัดสุโขทัย

                                  จังหวัดอุตรดิตถ์                      จังหวัดพิษณุโลก                         จังหวัดกำแพงเพชร