ตารางการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ               

                                                               ภาคใต้                                  

                จังหวัดกระบี่                  จังหวัดพังงา                     จังหวัดสตูล                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                จังหวัดระนอง                จังหวัดยะลา                     จังหวัดชุมพร              จังหวัดพัทลุง

                จังหวัดสุราฎร์ธานี       จังหวัดตรัง                         จังหวัดปัตตานี           จังหวัดสงขลา

                จังหวัดนราธิวาส           จังหวัดภูเก็ต