ตารางการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ               

                                                               ภาคกลาง                                       

                 จังหวัดชัยนาท                         จังหวัดนครปฐม                     จังหวัดนครสวรรค                     จังหวัดอยุธยา

                 จังหวัดเพชรบุรี                        จังหวัดราชบุรี                         จังหวัดลพบุรี                              จังหวัดอ่างทอง

                 จังหวัดสิงห์บุรี                          จังหวัดสุพรรณบุรี                                                 

                ผลการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด       

                                                                                     ภาคกลาง                                                   

               จังหวัดชัยนาท                         จังหวัดนครปฐม                     จังหวัดนครสวรรค์                     จังหวัดอยุธยา

                 จังหวัดเพชรบุรี                        จังหวัดราชบุรี                         จังหวัดลพบุรี                              จังหวัดอ่างทอง

                 จังหวัดสิงห์บุรี                          จังหวัดสุพรรณบุร