ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นระบบที่ปรับปรุงมาจากระบบของ Dugan

                      วันชัย จันทร์ฉายและศิริพงษ์ อินทรมงคล(2537)ได้จำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นระบบที่ปรับปรุง มาจากระบบของ Dugan (1990) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระบบ ได้แก่ ระบบชายฝั่งทะเล ระบบปากแม่น้ำ ระบบทะเลสาบชายฝั่งทะเล ระบบน้ำเค็มในแผ่นดิน ระบบแม่น้ำ ระบบลาคูสตรีน และระบบพาลูสตรีน โดยในแต่ละระบบยังจำแนกในส่วนของรายละเอียดดังแสดงในตาราง

         ตารางแสดงการจำแนก