ระบบการจำแนกโดยแบ่งกลุ่มใช้การจำแนกเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อของพื้นที่ชุ่มน้ำและระดับความลึกของน้ำที่มีพืชและสัตว์   อาศัยของสหรัฐอเมริกา
           LewisM.Cowardin&FrancisC.Gole(1979)ได้จำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำโดยปรัปปรุงมาจากระบบการแบ่งกลุ่มโดยใช้การจำแนก เพื่อจัดทำ          บัญชีรายชื่อ ของ พื้นที่ชุ่มน้ำและระดับความลึกของน้ำที่มีพืชและสัตว์อาศัยของสหรัฐอเมริกาเพื่อนับสนุนการดำเนินการจัดทำแผนที่การจำแนก พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี ความสำคัญระดับชาติ โดยจำแนกระบบพื้นที่ลุ่มบริเวณ Maine Citizens Tidal Marsh Guide ระบบการจำแนกได้จำแนกระบบ (System) เป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบที่เกี่ยวกับทะเล ระบบปากแม่น้ำ และระบบแม่น้ำ ในระบบที่เกี่ยวกับน้ำทะเลและระบบปากแม่น้ำแบ่งได้อีก 2 ระบบย่อย ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำและพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงระบบแม่น้ำแบ่งได้5ระบบย่อยได้แก่บริเวณรอยต่อของน้ำเค็มและ น้ำจืด บริเวณที่มีพืชน้ำเจริญใต้ผิวน้ำหินผาชายหาดชายหาดที่แยกชนิดของหิน   กรวดทรายและโคลน ไม่ไช่วัตถุต้นกำเนิดที่มีชั้นหินหรือหินและพืชโผล่พื้นน้ำ โดยในส่วนของการจำแนกบริเวณรอยต่อของน้ำเค็มและน้ำจืด นั้นอาจใช้ลักษณะของการจำแนกระบบน้ำจืดมาช่วยในการจำแนกได้