การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบของ Asian Wetland Bureau

     การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบของ Asian Wetland Bureau (Wanchai  Chandrachai, 2000)ได้จำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำออกเป็น 22 ชนิด ได้แก่ อ่าวและช่องแคบทางทะเล(Shallow Sea Bays and Straits) ปากแม่น้ำและ/หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (Estuaries, Deltas) เกาะขนาดเล็กนอกฝั่งทะเลและ/หรือเกาะที่เล็กมาก(Small Offshore Islands, Islets) หินชายฝั่งทะเลและ/หรือหน้าผาชายฝั่งทะเล (Rocky  Sea Coasts, Sea Cliffs) ชายทะเล (Sea Beaches) หาดโคลน หาดทราย(Intertidal Mudflats, Sand Flats) ป่าชายเลน(Mangrove Swamps, Mangrove Forest) ชายฝั่งน้ำกร่อยทะเลสาปน้ำเค็มและหนองน้ำ (Coastal Brackish and Saline Lagoons and Marshes) นาเกลือ (Salt Pans) บ่อกุ้ง บ่อปลา(Shrimp Ponds, Fish Ponds) แม่น้ำ ลำธารที่มีกระแสน้ำไหลช้า(River, Stream-slow-flowing) แม่น้ำ ลำธารที่กระแสดน้ำไหลแรง (Rriver, Stream-fast-flowing) ทะเลสาบรูปแอก หนองน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ (Oxbow Lakes, Riverine Marshes) ทะเลสาบน้ำจืด หนองน้ำในระบบลาคูสตรีน (Freshwater Lakes and Associated Marshes(Lacustrine) บ่อน้ำจืด หนองน้ำพื้นที่ลุ่ม(Freshwater Ponds, Marshes, Swamps (Palustrine)) ทะเลสาบน้ำเค็ม(Salt Lakes, Saline Marshes) อ่างเก็บน้ำ(Water Storage Reservoirs, Dams) ทุ่งหญ้า (Seasonally Flooded Grassland, Savanna, Palm Savanna) นาข้าว (Rice Paddies) บริเวณน้ำท่วมที่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเขตชลประทาน(Flooded Arable Land, Irrigated Land) ป่าบุ่งป่าทาม (Swamp Forest, Temporarily Flooded Forest) พรุ(Peat, Bog)

         ตารางแสดงการจำแนก