การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศแคนาดา   (The Canadian Wetland Classification System )
            

                The National Wetland Working Group/Edited by B.G.Warnner and C.D.A.Rubec(1997)ได้จำแนกระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ    ประเทศแคนาดาไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ชั้น (Class)  ลักษณะ (Form)  และชนิด (Type) โดยแบ่งได้ 5 ชั้นได้แก่ bog fen swamp marsh และ shallow water โดยใช้เกณฑ์จากลักษณะพื้นฐานคุณลักษณะของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะพันธุศาสตร์ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และลักษณะตามธรรมชาติของระบบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับลักษณะจำแนกแต่ละชั้นของพื้นที่ชุ่มน้ำโดยอาศัยความแตกต่าง  ของลักษณะสัณฐานโครงสร้างของพื้นผิวชนิดของน้ำและลักษณะสัณฐานที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของดินโดยลักษณะที่มีหลากหลายแบบอาจจำแนกได้ชั้นเดียวหรือหลายชั้น ในระดับชนิดนั้นจำแนกโดยใช้ลักษณะของพืชเป็นตัวจำแนก