ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

                     ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย (วันชัย จันทร์ฉาย, 2543) ได้จำแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ชนิด(Type) ระบบ(System)           ระบบย่อย(Subsystem) ชั้น (class) และชั้นย่อย(subclass) โดยแบ่งได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ชนิดน้ำเค็มและชนิดน้ำจืด ในระดับระบบจำแนกได้  7 ระบบ    ชนิดน้ำจืด แบ่งได้   3  ระบบ ได้แก่ ระบบ น้ำไหล ระบบลาคูสตรีน และระบบพาลูสตรีน   ชนิดน้ำเค็ม แบ่งได  ้4 ระบบ ได้แก่ ระบบทะเล/ชายฝั่งทะเล ระบบปากแม่น้ำ ระบบทะเลสาบน้ำเค็ม/น้ำกร่อย/น้ำจืดชายฝั่งทะเล และระบบทะเลสาบน้ำเค็มภายในแผ่นดิน ส่วนลักษณะโครงสร้างในระดับระบบย่อยชั้นและชั้นย่อยได้นำเอาโครงสร้างของระบบการแบ่งกลุ่มโดยใช้การจำแนกเพื่อ จัดทำบัญชีรายชื่อของพื้นที่ชุ่มน้ำ และระดับความลึกของน้ำที่มีพืชและสัตว์อาศัยของสหรัฐอเมริกามาใช้จำแนก

         ตารางแสดงการจำแนก