เอกสารวิชาการ...ที่น่าสนใจ    
...สนใจศึกษารายละเอียด..ติดต่อ... สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ...โทร. . 0 2562 5100 ต่อ 1339 1367

 

ใหม่ล่าสุด.... ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัด ทั่วประเทศ ( พ.ศ. 2543-2551)

รายละเอียดเพิ่มเติม.>>>.


...ปัญหาทรัพยากรดินระดับจังหวัด ทั่วประเทศ (พ.ศ. 2550)

ผลการดำเนินงาน..>>>


 

รายงานการสำรวจดินเพื่อการเกษตร มาตราส่วน 1:25,000 จังหวัด มุกดาหาร หนองบัวลำภู และนครพนม


“ รายงานการสำรวจศึกษาจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 30 ลุ่มน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ให้รายละเอียดของบริเวณที่พบปัญหาดินเค็ม แนวทางการจัดการทั้งการจัดการดิน การจัดการน้ำ และการจัดการพืช มีแผนที่ประกอบ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานแก้ปัญหาดินเค็มมี แผนในภาพรวมทั้งลุ่มน้ำชัดเจนขึ้นและมีแนวทางจัดการดินเค็มที่เกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องมีทางเลือกหลายทางแนะนำไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม..>>>.


"การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด..ปีการผลิต 2549 . .โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์"
(2549)


“ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคต่างๆ ของประเทศไทย” (มีนาคม 2549)
แสดงข้อมูลชุดดินเป็นภาษาไทยพร้อมภาพหน้าตัดดินประกอบ เพื่อให้ข้อมูลดินอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ตัวอย่างเอกสาร..>>>.

"ดินมีปัญหา..ของประเทศไทย" ปรับปรุงใหม่ ปี 2549


"มหัศจรรย์พันธุ์ดิน" (2548)
คู่มืออย่างง่ายที่จะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะ สมบัติ และศักยภาพที่แตกต่างกันของดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดิน รวมทั้งข้อจำกัดในการใช้ และแนวทางการจัดการดินที่ถูกต้อง
ตัวอย่างเอกสาร...>>>


“การแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ข้อมูลและแผนที่การแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรายจังหวัด

 
 
 
 
 

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐