บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ

โครงการวิจัย

ผลงาน/ข้อมูล
เอกสารวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
นางกัลยาณี บูรณกาล
osl_6@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2211
นางขนิษฐา ไฉยเวทย์ศิริกุล
นางวิพร ยังเหลือ
นางกรรณิการ์ ณ ระนอง
นางสาวนงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย
นางสาวปรารถนา ปัทมะสุนทร
นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล
   
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจที่ดิน เศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ ดินโดยศึกษาต้นทุนและ ผลตอบแทนทางการเกษตร ผลกระทบด้าน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์รวมทั้งการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของงานพิเศษ และโครงการต่างๆ ของกรม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับลุ่มน้ำ
ึศึกษาภาวะเศรษฐกิจ และสังคมและผลประโยชน์จากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆด้านการเกษตร ในแต่ละกลุ่มชุดดิน
   
  ผลงานและข้อมูล
 
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่โครงการหลวง 13 ศูนย์
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ งานวิจัยการจัดการดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง
   
   
   
 

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐