ในปีงบประมาณ 2548...

ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 และ 2 ได้ปฏิบัติงานสำรวจสภาพการใช้ที่ดินร่วมกับการใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ได้แก่ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปรัง ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน สับปะรด ข้าวนาปี
มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 ...
ผ ลการดำเนินงานสำรวจสภาพสนามสำเร็จเรียบร้อยทุกชนิดพืช แต่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการสำเร็จทั้งหมด 8 ชนิด คือ ลำไย ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด ข้าวนาปรัง ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน และสับปะรด โดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้
 
พืช
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ (ตัน)
พื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
ลำไย
899,674
 
895,693
 
1,127
 
ปาล์มน้ำมัน
4,938,151
 
2,165,110
 
2,447
 
ทุเรียน
770,006
 
770,760
 
1,080
 
มังคุด
238,995
 
420,870
 
756
 
ข้าวนาปรัง
6,123,152
 
8,560,410
 
715
 
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง
166,675
 
657,869
 
253
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4,547,991
 
6,493,048
 
700
 
สับปะรด
3,703,580
 
674,354
 
5,490
 
     
 
 
             
ข้อมูลจาก...รายงานประจำปี สสว. ปี 2548 ....ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1-2
 
  กลับหน้าหลัก