แผนที่และการใช้ประโยชน์
     
.....
 
 
แผนที่ดิน...ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
 

     แผนที่ดิน หมายถึงแผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการสำรวจ และมีการระบุถึงชื่อต่างๆ ของดินตามระบบการจำแนกดินที่ใช้

     การทำแผนที่ดิน เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดินทั้งจากภาคสนาม ผลการวิเคราะห์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและข้อมูลการจัดจำแนกชนิดของดิน เพื่อจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตและการกระจายของดินชนิดต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษามาตรฐานของความถูกต้องตามมาตราส่วนที่กำหนดและประเภทของการสำรวจดิน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการแปลความหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
แผนที่ชุดดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
   
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบายลักษณะดินตามกลุ่มชุดดิน
   

 

แผนที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน
   
 
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2543-2551
 
แผนที่ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
   

กกกก

 

กกก
กกก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
รายงานการกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
รายงานการกำหนดเขตการใช้ที่ดินตามพืชเศรษฐกิจหลัก 12 ชนิด
รายงานการกำหนดเขตการใช้ที่ดินตามลุ่มน้ำ
รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาที่ดินพื้นที่สูง
   
อ่านต่อ >>
 
กำเนิดของดิน
ดิน..คืออะไร
ดิน..สำคัญอย่างไร
โลกของเรามีดินอยู่มากน้อยแค่ไหน
ส่วนประกอบของ..ดิน
ปัจจัยที่ควบคุมการสร้างดิน
ลักษณะและสมบัติของดิน
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับดิน
เขาสำรวจดิน..กันอย่างไร
ดินของประเทศไทย
แผนที่ดินและการใช้ประโยชน์
ประเภทของดิน
ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร
แหล่งข้อมูล..ที่น่าสนใจ
   

 

....
   กลับหน้าหลัก
:: สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::   
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙