แผนผังเว็บไซต์  
   
 
   
  ดิน..คืออะไร สำคัญอย่างไร?  
 

คนทั่วไปมักมองดินแตกต่างกันไปตามการใช้ประโยชน์ที่ตนเองต้องเกี่ยวข้อง ถ้าเป็นเกษตรกรจะมองดินในรูปของความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้ดี ส่วนวิศวกร...

 

อ่านรายละเอียดต่อ     

 
 
  กำเนิดของ..ดิน?  
 

โลกของเรามีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์มาก่อน แล้วแตกหลุดออกมาหมุนคว้างอยู่กลางอวกาศ ....

 
     
   
  โลกของเรา..มีดินอยู่มากน้อยแค่ไหน?  
       
 

พื้นผิวของโลกที่เรายืนอยู่นี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นน้ำ 3 ส่วน และพื้นดิน 1 ส่วน ดังนั้น..ถ้าเปรียบโลกของเราเหมือนแอปเปิล 1 ผล

 

อ่านรายละเอียดต่อ      

 
 
  ส่วนประกอบของดิน และ ลักษณะของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช  

ดินเป็นของผสมระหว่างสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ น้ำ และอากาศในดิน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ ....

 
     
   
  เกิดเป็นดินได้อย่างไร และ ปัจจัยที่ควบคุมการสร้างตัวของดิน?  

พัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนการแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) กระบวนการทำลาย และ 2. กระบวนการสร้าง
กระบวนการทั้งสองแบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกัน หรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดการกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้...

 
     
 
  ลักษณะและสมบัตต่างๆ ของดิน...  

ถ้าลองสังเกตดูให้ดี... จะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไป
สมบัติของดินมีหลายประเภททั้ง สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ...

 
     
 
  ประเภทของดิน แบ่งได้อย่างไรบ้าง?  
ดินที่ลุ่ม-ดินที่ดอน

ดินอนินทรีย์-ดินอินทรีย์

ดินตื้น-ดินลึก
ดินเก่า-ดินใหม่
 
     
   
  เขาสำรวจดินกันอย่างไร?  

การสำรวจดิน (soil survey) คือการใช้วิธีการศึกษาทางสนาม และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อ แจกแจง และจำแนกดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งออกเป็นชนิดต่างๆ...

 
     
   
  หน้าตัดดินและชั้นดิน  

ถ้าลองสังเกตดูให้ดี ในเวลาที่ได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น้ำตก ชายทะเล ท้องนา ท้องไร่ หรือตามสวนผลไม้ ฯลฯ จะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไป ....

 
     
   
  ดิน..ของประเทศไทย  

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ..ดินส่วนใหญ่จึงเป็นดินที่มีพัฒนาการดี...

 

 
     
 
  ดิน..ที่มีปัญหาในการเกษตร  

ดินที่มีปัญหา คือ ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร ถ้านำมาใช้ประโยชน์พืชจะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตต่ำ ....

 
     

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย..

ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้วจะปลดปล่อย หรือสังเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่พืช โดยทั่วไปปุ๋ยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท...