กลับหน้าแรก  
...สมบัติที่สำคัญๆของ..ดิน..
  ผังเว็บไซต์
 
   

ถ้าลองสังเกตดูให้ดี...
ในเวลาที่เราได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น้ำตก ชายทะเล ท้องนา ท้องไร่ สวนผลไม้ ฯลฯ จะพบว่า ดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไป
สิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น สีของดิน ซึ่งมีทั้ง สีดำ สีน้ำตาล สีแดง หรือสีเหลือง เป็นต้น หรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบ-ละเอียด แข็ง-นุ่ม แตกต่างกัน ซึ่งความต่างเหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยและกระบวนการเกิดดินที่แตกต่างกัน

   
 
ทำไม..ดิน..แต่ละแห่งจึงมีลักษณะแตกต่างกัน?
       จากการที่ดินเกิดมาจากอิทธิพลของปัจจัยกำเนิดดิน 5 ปัจจัย คือ ภูมิอากาศ วัตถุต้นกำเนิดดิน สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา ที่ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดินมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมและช่วงเวลา จึงทำให้ดินที่เราพบมีความแตกต่างหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ สมบัติและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป บางแห่งตื้น บางแห่งลึก บางแห่งเป็นทราย บางแห่งเหนียว หากเรามองดินในแนวลึกลงไป จะพบความแตกต่างมากกว่าที่สังเกตจากผิวดินเสียอีก
หากศึกษาดินอย่างละเอียด เราอาจแบ่งลักษณะและสมบัติของดินออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่
   
สมบัติทางสัณฐาน
สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางเคมี
สมบัติทางแร่
สมบัติทางจุลสัณฐาน
สมบัติทางชีวภาพ
   
สมบัติที่สำคัญๆ ของดิน
  แม้ว่าดินจะมีลักษณะและสมบัติมากมายหลายอย่าง แต่สมบัติที่สำคัญๆ ที่คนส่วนใหญ่ควรรู้ และทำความเข้าใจ โดยเฉพาะสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชและการจัดการดิน และไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากในการตรวจสอบ ได้แก่ ความลึกของดิน สีของดิน เนื้อดิน โครงสร้างของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ สิ่งมีชีวิตในดิน และธาตุอาหารพืชในดิน
ความลึกของดิน
สีของดิน
เนื้อดิน
โครงสร้างของดิน
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช
สิ่งมีชีวิตในดิน