กลับหน้าแรก  
...สมบัติที่สำคัญๆของ..ดิน..
  ผังเว็บไซต์
   
1. ความลึกของดิน
  ..ความลึกความตื้นของดินมีผลต่อ การเลือกชนิดของพืชที่ปลูก การยึดเกาะของราก และการทรงตัวของต้นพืช ปริมาณความชื้น ธาตุอาหารในดิน และอุณหภูมิดิน..
   
 
   
ในทางการเกษตร ได้แบ่งความลึกของดินออกเป็น 5 ชั้น โดยยึดเอาความลึกที่วัดจากผิวดินถึงชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ซึ่งชั้นที่ขัดขวางการเจริญของรากพืช ได้แก่ชั้นหินพื้น ชั้นดาน ชั้นศิลาแลง ชั้นกรวด หิน หรือลูกรังที่หนาแน่นมากๆ
1) พบชั้นขัดขวางภายในความลึก 25 ซม.จากผิวดิน เป็น ดินตื้นมาก
2) พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 25-50 ซม.จากผิวดิน เป็น ดินตื้น
3) พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน เป็น ดินลึกปานกลาง
4) พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน เป็น ดินลึก
5) พบชั้นขัดขวางลึกกว่า 150 ซม.จากผิวดิน เป็น ดินลึกมาก