กลับหน้าแรก  
..สมบัติที่สำคัญๆ ของดิน
  ผังเว็บไซต์
   
5. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือที่เรียกกันว่า “พีเอช (pH)” เป็นค่าปฏิกิริยาดิน วัดจากความเข้มข้นของปริมาณไฮโดรเจน ไอออน (H+) ในดิน
   
 
   

ค่าพีเอชของดิน บอกค่าเป็น ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 14

ถ้าดินมีค่าพีเอชน้อยกว่า 7 แสดงว่าดิน นั้นเป็นดินกรด ยิ่งมีค่าน้อยกว่า 7 มาก ก็จะเป็นกรดมาก แต่ถ้าดินมีพีเอชมากกว่า 7 จะเป็นดินด่าง สำหรับดินที่มีพีเอชเท่ากับ 7 พอดีแสดงว่าดินเป็นกลาง แต่โดยปกติแล้วพีเอชของดินทั่วไปจะมีค่าอยู่ในช่วง 5 ถึง 8

   
พืชแต่ละชนิดชอบที่จะเจริญเติบโตในดินที่มีช่วงพีเอช ต่างๆกัน
 

พีเอชของดิน มีความสำคัญต่อการปลูกพืชมาก เพราะเป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดิน
ออกมาอยู่ในสารละลายหรือน้ำในดิน ถ้าดินมีพีเอชไม่เหมาะสม ธาตุอาหารในดินอาจจะละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือในทางตรงกันข้าม ธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมามากเกินไป จนเป็นพิษต่อพืชได้ สำหรับพืชทั่วๆไปมักจะเจริญเติบโตในช่วงพีเอช 6-7
   
นอกจากนี้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินยังควบคุมการเจริญเติบโต และการทำหน้าที่ของจุลินทรีย์ดินด้วย