กลับหน้าแรก  
...ดิน..คืออะไร และสำคัญอย่างไร
  ผังเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เราทุกคนรู้จัก.."ดิน" แต่ถ้าจะให้ความหมายของคำว่าดินคืออะไร?
คงจะตอบแตกต่างกันไป....

 
 

เพราะคนทั่วไปมักจะมองดินตามการใช้ประโยชน์ที่ตนเองเกี่ยวข้อง เช่น

เกษตรกร..จะมองดินในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ ว่าสามารถปลูกพืชให้ผลผลิตได้ดีหรือไม่

ส่วนวิศวกร..จะมองดินในรูปของวัสดุที่ใช้ในการสร้างถนนหนทาง เป็นต้น

ดังนั้น..คำจำกัดความของดินจึงมีหลากหลาย !!!


นักวิทยาศาสตร์ทางดิน..ได้ให้ความหมายไว้ว่า
“ดิน” คือวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ และระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเจริญเติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ำและอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดินและบนดิน
 
 
   
ดิน...สำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม
   
ดิน..มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม พืชอาศัย..ดิน..เป็นที่ให้รากยึดเกาะเพื่อให้ลำต้นยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ต้านทานต่อลมพายุ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ อากาศ และธาตุอาหารที่พืชต้องใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
   
  ..โลกของเรา มี " ดิน" มากน้อยแค่ไหน?...
   
พื้นผิวของโลก ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำธาร ประมาณ 3 ส่วน มีส่วนที่เป็นพื้นดิน เพียง 1 ส่วน (ที่มา : http://soil.gsfc.nasa.gov/app_soil/hmsoil.htm)
   
ดังนั้น...ถ้าเปรียบโลกของเราเหมือน..แอปเปิล 1 ผล
เมื่อแบ่งออกเป็น 4 ส่วน จะมีเพียง 1 ส่วนเท่านั้นที่เป็นพื้นดิน อีก 3 ส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่ปกคลุมด้วยพื้นผิวน้ำ เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แ่ม่้น้ำ ลำธารต่างๆ
แต่ใน 1 ส่วนที่เป็นพื้นดินนี้้ พื้นที่เกินกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นส่วนของทะเลทราย ขั้วโลก หรือเป็นเทือกเขาที่สูงชัน ซึ่งมีความแห้งแล้ง หนาวเย็นไม่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์
ในส่วนของพื้นดินที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้น มีเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น ที่สามารถใช้เพาะปลูกได้ดนอกนั้น..เป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้ เช่น สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม ดินตื้น หรือดินไม่อุดมสมบูรณ์
ดังนั้น..เมื่อปอกเอาเฉพาะส่วนของเปลือกแอปเปิล ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นผิวโลกที่มีดินปกคลุมอยู่ออกมา จะเห็นว่า นี่คือส่วนที่เป็นพื้นดินที่เราสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงชีวิตของคนทั้งโลก ซึ่งเปรียบเทียบกับพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดแล้ว มีอยู่เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
 
   
เห็นได้ว่า..พื้นที่ที่สามารถใช้เพาะปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงชีวิตคนทั้งโลกมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นอีก เช่น เป็นพื้นที่อยู่อาศัย สนามกอล์ฟ โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ทำให้พื้นดินที่จะใช้เพื่อการเพาะปลูกจริงๆ ยิ่งลดน้อยลงไปอีก
   
..ถึงเวลาแล้วหรือยัง?..ที่เราจะต้องช่วยกันปกป้อง ดูแลรักษา
ผืนแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน....