เด็กนักเรียนหรือเยาวชน..ควรเรียนรู้เรื่องดิน เพื่อจะได้รู้จัก และเข้าใจสมบัติต่างๆ ของดินได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรดินของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป..
 
...
           

           
...
 
:: สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::   
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙   e-mail kanitas@ldd.go.th