แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ...
     
.....
 
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
 
บรรณานุกรม
 
กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. คู่มือยุวหมอดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 45 น.
กรมพัฒนาที่ดิน. 255. คู่มือวิทยากรยุวหมอดิน. เอกสารประกอบ ในโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและ
ยุวหมอดิน ปี 255 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ
กรมวิชาการ. 2543. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา ชุด ทรัพยากรสำคัญของเรา เรื่องดิน. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 101 น.
ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล. 2547. การจัดทำเว็บไซต์เรื่องดินและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดินในประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Dreamweaver MX. เอกสารวิชาการฉบบที่ 525 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ
คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปฐพีวิทยา. 2541 ปทานุกรมปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ . 169 น.
คณาจารณ์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
นงคราญ กาญจนประเสริ. 2549 ทรัพยากรดิน. บริษัท สำนักพิมพ์แมค กัด, กรุงเทพฯ. 12 น.
เล็ก มอญเจริญ. 2547 ดิน : ทรัพยากรพื้นฐานของชีวิต. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 127 น.
อรรถ สมร่าง, ยุทธชัย อนุรักษ์ติพันธุ์, พงศธร เพียรพิทักษ์, และบุศรินทร์ แสวงลาภ. 2548 ดินเพื่อประชาชน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 166 น.
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 18. 2537. ดิน.
  อนิรุทธิ์ โพธิจันทร์. 255
อัญชลี สุทธิประการ. 2534. แร่ในดิน เล่มที่ 2 แร่ดินเหนียวและเทคนิคการวิเคราะห์. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 624 น.
เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2533. ดินของประเทศไทย. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2542. การสำรวจดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ. 733 หน้า
Yara (Thailand) Ltd.ABC Guide to Mineral Fertilizers : A Basic Handbook on Fertilizers and Their Use. 28 p. www.yara.com
 
   
เว็บไซต์...
 
http://www.doae.go.th/ni/din/ din_2.htm (กลุ่มดินและปุ๋ย กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยการสนับสนุนของ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ภายใต้โครงการ A.L.A./TH 8509)
http://www.dmr.go.th/knowledge/ soil.htm (กรมทรัพยากรธรณี 28/04/2551)
http://www.kanchanapisek.or,th/ (เครือข่ายกาญจนาภิเษก; 28/04/2551)
http://www.kidsgeo.com/geology-for-kids/0009-components-of-soil.php Geology for kids (The study for our earth)
www.kku.ac.th (มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28/04/2551)
http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t8.html. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ ในความดูแลของศูนย์ศึกษาแนวพระราชดำริและฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543)
http://www.ldd.go.th (เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน)
http://soil.gsfc.nasa.gov/ (Soil Science Education Homepage)
 
 
   
   
สถานที่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักวิทยาศาสตร์...
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
   
อ่านรายละเอียดเรื่อง...>>
 
กำเนิดของดิน
ดิน..คืออะไร
ดิน..สำคัญอย่างไร
โลกของเรามีดินอยู่มากน้อยแค่ไหน
ส่วนประกอบของ..ดิน
ปัจจัยที่ควบคุมการสร้างดิน
ลักษณะและสมบัติของดิน
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับดิน
เขาสำรวจดิน..กันอย่างไร
ดินของประเทศไทย
แผนที่ดินและการใช้ประโยชน์
ประเภทของดิน
ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร
แหล่งข้อมูล..ที่น่าสนใจ
   

 

....
   กลับหน้าหลัก
:: สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::   
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙