การสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ

                          ภาคเหนือ            ภาคกลาง         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ภาคใต้

 

              การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ

                         การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพดาวเทียม

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออก

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคใต้

                        การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด

                            ภาคเหนือ                                  

                                จังหวัดแพร่                              จังหวัดพิจิตร                                  จังหวัดสุโขทัย

                                  จังหวัดอุตรดิตถ์                      จังหวัดพิษณุโลก                         จังหวัดกำแพงเพชร