การสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ

                          ภาคเหนือ            ภาคกลาง         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ภาคใต้

 

              การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ

                         การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพดาวเทียม  

                                             การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทย

                                            การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคเหนือ

                                    การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคกลาง

                                           การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                           การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออก

                                การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคใต้