การสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ

                          ภาคเหนือ            ภาคกลาง         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ภาคใต้

 

              การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ

                         การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพดาวเทียม

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออก

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคใต้

                        การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด

                                                                           ภาคตะวันออก                               

                          จังหวัดฉะเชิงเทรา               จังหวัดจันทบุรี                   จังหวัดชลบุร           จังหวัดตราด

                                  จังหวัดปราจีนบุรี                  จังหวัดระยอง                     จังหวัดสระแก้ว