ดินและกำเนิดดิน
การสำรวจจำแนกดิน
พัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดิน
ระบบการจำแนกดิน
แผนที่ดิน
ข้อมูลดิน
บรรณานุกรม

        การสำรวจ จำแนกดิน และทำแผนที่ดินในประเทศไทย เริ่มต้นมาแล้วกว่า 60 ปี ในช่วงแรกเป็นการสำรวจอย่างกว้างๆ เพื่อมองภาพรวมของทรัพยากรดินในระดับประเทศ ต่อมามีการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในระดับค่อนข้างหยาบของจังหวัดต่างๆ ในขนาดมาตราส่วน 1:100,000 และ 1:50,000 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นได้มีโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ดินในระดับค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของอำเภอต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรดินภายในพื้นที่ให้ได้
                                                 

Soils Map Of Thailand มาตราส่วน 1:2,500,000 เป็นแผนที่ฉบับแรกของประเทศไทย จัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยการทำงานร่วมกันของ Dr. R.L.Pendleton นักวิชาการดินชาวอเมริกัน กับ ดร.สาโรช มนตระกูล และ ดร. เริ่ม บูรณฤกษ์ หลักการจำแนกดินยึดถือตามระบบการสำรวจและจำแนกดินตามแบบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ปี 1938 หรือที่เรียกว่า “ระบบ USDA 1938” หน่วยของแผนที่ดิน (map unit) เป็นชื่อชุดดิน (soil series) ประกอบกับลักษณะของดินบน (soil type) ตัวอย่างเช่น ดินโคราชร่วนปนทรายละเอียด (khorat fine sandy loam) .
แผนที่ดินประเทศไทย (2)

Kingdom of Thailand General Soil Map มาตราส่วน 1:1,250,000 และ 1:2,500,000
ผลิตในปี พ.ศ 2510 โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ Dr. F.R. Moormann และ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ทำการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ดินของประเทศไทย โดยใช้หน่วยแผนที่ดินระดับกลุ่มดินหลัก (great soils group) และกลุ่มดินตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปในหน่วยแผนที่เดียวกัน (หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มดินหลัก) สำหรับระบบการจำแนกดินที่ใช้เป็นระบบที่ Dr. R. Daudal และ Dr.F.R. Moormann ได้จัดทำขึ้นโดยการปรับปรุงระดับกลุ่มดิน (great soil group) ของระบบการจำแนกดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่พิมพ์เผยแพร่ปี ค.ศ 1938 และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 1949 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของดินในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Major Soils of Southeast Asia 1964)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน...
Moormann, F.R. and S. Rojanasoonthon. 1972. The Soils of the Kindom of Thailand: Explanatory Text of the General Soil Map. Soil Survey Report No. 72, Department of Land Development, Bangkok, Thailand. 59 p.

แผนที่ดินประเทศไย (3)

General soils map of Thailand มาตราส่วน 1:1,000,000 ผลิตในปี พ.ศ. 2522
การจำแนกดินยึดถือตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil Taxonomy, 1975) หน่วยแผนที่ดินใช้เป็นระดับกลุ่มดิน (great group) กำกับด้วยชั้นอนุภาคดิน (particle-size classes) เพื่อแสดงลักษณะของเนื้อดิน ปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวและก้อนกรวด หรือหินที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร ที่ปนอยู่ในเนื้อดิน ในระดับความลึก 25-100 ซม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน...
Vijarnsorn, P. and C. Jongpakdee. 1980. General Soil Map of Thailand (Scale 1:1,000,000). Soil Survey Division, Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok.

General soils map of Thailand มาตราส่วน 1:1,250,000 โดย ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ จัดทำขึ้นในปี 1994 โดยปรับปรุงหน่วยแผนที่ดินจากแผนที่ General soils map of Thailand มาตราส่วน 1:1,000,000 ให้สอดคล้องกับการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน ปี 1982 ประกอบด้วย
- General Soil Map of Thailand (Occurrence of Orders)
- General Soil Map of Thailand (Occurrence of Suborders)
- General Soil Map of Thailand (Occurrence of Great group)
เพื่อประกอบการรายงานภาคนิทรรศการ ในงานประชุมดินโลก ที่ประเทศเม็กซิโก

อ่านรายละเอียดเพิ่มใน...
Vijarnsorn, P., Lek Moncharoen, T. Vearasilp and H. Eswaran. 1994. The 1994 Soil Map of Thailand. Paper presented in The 15th World Congrees of Soil Science, July 10-16, Alcapulco, Mexico.

Soils map of Thailand มาตราส่วน 1:1,200,000 จัดพิมพ์ในปี 2545 โดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแผนที่กลุ่มชุดดิน และแปลหน่วยแผนที่เป็นชื่อตามระบบอนุกรมวิธานดิน ปี ค.ศ. 1998

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ใน ...
บำรุง ทรัพย์มาก รุ่งนภา ตะวันรอน และ ปราโมทย์ เหมศรีชาติ. 2545. การศึกษาการจัดทำแผนที่ดินในประเทศไทยตามระบบอนุกรมวิธานดิน ปี 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 512. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ.

General Soils Map of Thailand มาตราส่วน 1:1,200,000 โดย ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์และคณะ เผยแพร่ในปี 2545 ระหว่างการประชุมดินโลก ครั้งที่ 17 (17th World Congress of Soil Science, Bangkok Thailand)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ใน ...
Vijarnsorn, P. and H. Eswaran. 2002. The Soil Resources of Thailand. First Press Ltd.,Part. Bangkok, Thailand. 264 p'

 

                นอกจากนี้ยังมีการผลิตแผนที่ประเภทอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลดินและแผนที่ดินในระดับประเทศเป็นพื้นฐาน

Soil Moisture Regime of Thailand
แผนที่แสดงข้อมูลการแจกกระจายของระบอบความชื้นดินของประเทศไทย
- Aquic Soil Moisture Regime
- Udic Soil Moisture Regime
- Ustic Soil Moisture Regime
จัดทำขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลดินจากแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:1,000,000 ที่ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ปรับปรุงใหม่ในปี 1994 แสดงข้อมูลการแจกกระจายของระบอบความชื้นดินของประเทศไทย

Micromorphological Map of Thailand
แผนที่แสดงข้อมูลทางด้านจุลสัณฐานวิทยาของดินในประเทศไทย ประกอบด้วย
- Microfabric systems in soils of Thailand
- Microfabric Domains in Soils of Thailand
-Accessory microfabric features in soils of Thailand

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ใน ...
        Dabbakula Na Ayudhya, K., T. Vearasilp, V. Chutatis, K. Yoothong and H. Eswaran. 1996. Geographic Assessment of Microfabric Characteristics using GIS. Research Project of Soil Analysis Division, Dept. of Land Development, Bangkok, Thailand. 64 p

Fertility Level of Soils in Thailand
แผนที่ แสดงระดับปริมาณธาตุอาหารบางธาตุในดิน ตัวอย่างเช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน...
นวลศรี กาญจนกูล สุวรรณีย์ ภูธรธราชย และ ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล. 2545. ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

An Assessment of Land Degradation in Thailand
......

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน...
Kunaporn, S., P. Wichaidit, T. Vearasilp, K. Hoontrakul and H. Eswaran. 1999. An Assessment of Land Degradation in Thailand. Presented in The Second International Conference on Land Degradation, January 25-29, 1999, Khon Kaen, Thailand

 

Land Quality Class of Thailand
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดชั้นคุณภาพที่ดินของประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน....

Moncharoen, P., T. Vearasilp, K. Hoontrakul and H. Eswaran. 1999. Desertification in Thailand. Presented in The Second International Conference on Land Degradation, January 25-29, 1999, Khon Kaen, Thailand

คาร์บอนในดินของประเทศไทย
แสดงรายละเอียดของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทยในพิสัยความลึก 0-25 ซม. 0-50 ซม. และ 0-100 ซม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน....
พจนีย์ มอญเจริญ และทวีศักดิ์ เวียรศิลป์. 2544. คาร์บอนในดินของประเทศไทย. เอกสารวิชาการกองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ. 144 น.

   

 

แผนที่ชุดดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000
หน่วยแผนที่เป็นชุดดิน และหน่วยสัมพันธ์ของชุดดิน

แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 (รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายจังหวัด)
เป็นแผนที่แสดงขอบเขตดินโดยใช้หน่วยแผนที่ของกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่ม) และหน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดิน
  แผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000
จัดทำขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลดินในระดับจังหวัด แสดงข้อมูลขอบเขตดินพร้อมทั้งสภาพภูมิประเทศ โดยใช้หน่วยแผนที่เป็น ชุดดิน ชนิดดิน และหน่วยสัมพันธ์ จังหวัดที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้แก่ นราธิวาส ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี
รายงานความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ มาตราส่วน 1:25,000
แสดงขอบเขตดิน และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
   
   
..ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร..
โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1254...
 
กลับหน้าแรก.....