กองสำรวจดิน. 2519. งานสำรวจดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ
  กิติ มาลัยโรจน์ศิริ อนุกูล สุจินัย และขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล. 2547. การกำหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546. เอกสารวิชาการฉบับที่ 522. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 140 หน้า.
  คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปฐพีวิทยา. 2541. ปทานุกรมปฐพีวิทยา. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 169 หน้า.
  คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 672 น.
  เฉลียว แจ้งไพร. 2514. กำเนิดของดิน. ใน คำบรรยายวิชาธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน การกำเนิดและจำแนกชนิดดิน. กองสำรวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เฉลียว แจ้งไพร. 2530. ทรัพยากรดินในประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 82. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 158 หน้า.
  เฉลียว แจ้งไพร. 2533 ก. พัฒนาการการทำแผนที่ดินของประเทศไทย. น. 135-142 ใน 25 ปี ปฐพีวิทยา. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 172 หน้า
  เฉลียว แจ้งไพร. 2533 ข. การพัฒนาการสำรวจจำแนกดินและการใช้ข้อมูลดินในประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 133 กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 37 หน้า.
  นิพันธ์ ช่อผกา. 2542. ชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 444. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
  นิยม สุ่มประดิษฐ์. 2531. ความรู้เกี่ยวกับดิน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 101. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 45 หน้า.
  บรรเจิด พลางกูร. 2523. ทรัพยากรที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 223 หน้า.
  วุฒิชาติ สิริช่วยชู . 2533. ชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 448. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 312 หน้า..
  วุฒิชาติ สิริช่วยชู ณรงค์ ตรีสุวรรณ และรุ่งนภา ตะวันรอน. 2547. การกำหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546. เอกสารวิชาการฉบับที่ 523. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 246 หน้า.
  พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร คมกริช ประกอบธรรม ธารา วงศ์สิริสิน และ กาย กำเหนิดรัตน์. ไม่ระบุปีพิมพ์. Macromedia Dreamweaver version 3 ฉบับเรียนลัดพิเศษ. บริษัทซัคเซสมีเดียจำกัด กรุงเทพฯ. 292 หน้า.
  พิสุทธิ์ วิจารสรณ์.2529. ชุดดินที่สำคัญของประเทศไทย. น. 198-249 ใน 20 ปี ปฐพีวิทยา. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 313 หน้า
  พิสุทธิ์ วิจารสรณ์. 2547. งานสำรวจทรัพยากรดิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. เอกสารสิ่งพิมพ์. 10 หน้า
  ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2545. Dreamweaver MX สร้างเวบไซต์แบบมือาชีพ. บริษัทซัคเซสมีเดียจำกัด กรุงเทพฯ. 218 หน้า.
  สถิระ อุดมศรี. 2542. ชุดดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 445. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 157 หน้า..
  สถิระ อุดมศรี ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล และ สุมิตรา วัฒนา. 2547. การกำหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546. เอกสารวิชาการฉบับที่ 520. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 144 หน้า.
  ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน. 2547. คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 519 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 33 หน้า.
  สันทัด โรจนสุนทร. 2509. Great soil Group ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย. ไม่ระบุเลขหน้า ใน คำบรรยายการสัมมนาหัวหน้าสายและรองหัวหน้าสายสำรวจดิน. 3-16 สิงหาคม 2509 กองสำรวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
  สันต์ อิ่มสมุทร และบุรี บุญสมภพพันธ์. 2542. ชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 449. กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 154 หน้า.
  สุเมธ วัฒนธรรม. 2529. มาตราส่วนในแผนที่ดิน. หน้า 136-138 ใน รายงานประจำปี 2529 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ.
  สุเมธี เหราปัตย์. 2529. มีอะไรในรายงานสำรวจดิน. หน้า 136-138 ใน รายงานประจำปี 2529 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ.
  สุรพล เจริญพงศ์. 2514. ปฐพีวิทยาและหลักการสำรวจดินเบื้องต้น. ใน คำบรรยายวิชาปฐพีวิทยาและหลักการ
สำรวจดินเบื้องต้น น. 1-16 บรรยายเนื่องในการอบรมทางวิชาการของกองสำรวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 2-31 สิงหาคม 2514.
  อนิรุทธิ์ โพธิ์จันทร์ ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา และสุมิตรา วัฒนา. 2547. การกำหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546. เอกสารวิชาการฉบับที่ 521. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 166 หน้า.
  อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ. 2527. การกำเนิดและจำแนกดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 440 หน้า.
  เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2526ก. การสำรวจดิน เล่ม 1 กำเนิดและสัณฐานของดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. ….. น
  เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2526ข. การสำรวจดิน เล่ม 2 เทคนิคในการสำรวจและจำแนกดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
  เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2533. ดินของประเทศไทย ลักษณะ การแจกกระจาย และการใช้. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 649 น.
  เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และพิสุทธิ์ วิจารสรณ์. 2546. กุญแจอนุกรมวิธานดินของประเทศไทย. หน้า 139-167 ใน ปฐพีวิทยาก้าวไกล วิจัย-วิชาการ. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 211 หน้า.
  Dabbakula Na Ayudhya, K., T. Vearasilp, V. Chutatis, K. Yoothong and H. Eswaran. 1996. Geographic Assessment of Microfabric Characteristics using GIS. Research Project of Soil Analysis Division, Dept. of Land Development, Bangkok, Thailand. 64 p.
  Moormann, F.R. and S. Rojanasoonthon. 1972. The Soils of the Kingdom of Thailand: Explanatory text of the General Soil Map. Report SSR-72A. Soil Survey Division, Department of Land Development and Food and Agriculture Organization of the United Nation, 59p.
  Vijarnsorn, P. and H. Eswaran. 2002. The Soil Resources of Thailand. First Press Ltd., Part. Bangkok, Thailand. 264 p.
  Vijarnsorn, P., L. moncharoen, T. Vearasilp and H. Eswaran. 1994. The 1994 Soil Map of Thailand. Paper presented in the 15th World Congress of Soil Science, July 10-16, Acapulco, Mexico. 2 p.
..กลับหน้าแรก....