กลับหน้าแรก  
...ลักษณะและสมบัติของ..ดิน..
  ผังเว็บไซต์
 
   
   
ภูมิอากาศ วัตถุต้นกำเนิด สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา ทำให้เกิดดินที่มีความแตกต่างหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีสมบัติและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปบางแห่งตื้น บางแห่งลึก บางแห่งเป็นทราย บางแห่งเหนียว ...หากเรามองดินในแนวดิ่งลึกลงไป จะพบความแตกต่างมากกว่าที่สังเกตจากด้านบนเสียอีก...
   
1. ลักษณะทางสัณฐานของดิน (โครงร่าง)
 
   
เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องโครงร่างหรือรูปทรงของดิน ที่สามารถสังเกตและศึกษาได้จาก "หน้าตัดดิน (soil profile)" อาจเป็นหลุมดินใหม่ที่ขุดเพื่อศึกษา หน้าตัดถนน หรือบ่อขุด ซึ่งเราจะเห็น ชั้นดินต่างๆหลายชั้น มากน้อยแตกต่างกันไป บางดินเห็นได้ชัดเจน บางดินก็เลือนราง...
  หน้าตัดดินและชั้นดิน คลิกที่นี่.....
 
สมบัติทางสัณฐานที่สำคัญ ได้แก่...
ความลึก
ความหนาของชั้นดิน
สีพื้นและสีจุดประของดิน
โครงสร้างของดิน
การเกาะยึดตัวของเม็ดดิน
ช่องว่างในดิน
กรวด หิน ลูกรัง
ปริมาณรากพืช
   

 

   
2. สมบัติทางกายภาพ
   
 
เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถานะและการเคลื่อนย้ายของสสาร การไหลของน้ำ สารละลาย และของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในดิน
   
   
สมบัติทางกายภาพที่สำคัญของดิน ได้แก่
 
เนื้อดิน
โครงสร้าง
ความหนาแน่นของดิน
การยืดหดตัว
ความชื้น
ความพรุนของดิน
การซึมน้ำของดิน
   
   
3 สมบัติทางเคมี
 
   
เป็นสมบัติภายในของดินที่เราไม่สามารถจะมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง ี่เกี่ยวข้องกับการดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุต่างๆระหว่างดินกับสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่างๆทางเคมีของดินได้แก่
   
ปฏิกิริยาดินหรือค่าพีเอช
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
การอิ่มตัวด้วยเบส
ธาตุอาหารพืชต่างๆ รวมถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ
   
4. สมบัติทางแร่
 
   
เกี่ยวข้องกับชนิด ปริมาณและองค์ประกอบของแร่ต่างๆในดิน ทั้งแร่ดั้งเดิมและแร่ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีความสำคัญต่อสมบัติอื่นๆ และกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในดิน เช่น
   
แร่ควอตซ์
เฟลด์สปาร์
ไมกา
แร่ดินเหนียวชนิดต่างๆ
ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินั่ม
 
   
5. สมบัติทางจุลสัณฐาน (โครงร่างขนาดเล็ก)
 
   
   
เป็นสมบัติทางโครงร่างและองค์ประกอบของดินที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วย ได้แก่ แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ จะช่วยให้เข้าใจถึง ลักษณะ สมบัติ และกระบวนการที่เกิดขึ้นในดินดีขึ้น
   
6. สมบัติทางชีวภาพ
   
 
   
เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในดินและบนดินขนาดต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เกี่ยวข้องกับปริมาณและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นในดิน ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ