1 พฤษภาคม 2553        
personnel
Res
work
contacts
 
   
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
นายวีรชัย กาญจนาลัย
osl_10@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2201
   
 บุคลากร
     
นางพรทิพย์ ไทรฟัก  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
     
นางไพจิตร ชัยสิทธิ์  
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

 
     
นางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ์  

นักสำรวจดินชำนาญการ (รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

 
   
นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสวัลย์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     
นางสาววันดี พึ่งเจาะ  
นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
   
นายอดิศร ใจชื้น  
นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
     
นางสาวฆริกา คันธา  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
     
นางสาวชนานาถ นพรัตน์  
ลูกจ้างประจำ  
     
นายสุทิน จันทร์ปัญญา  
พนักงานขับรถยนต์  
     
นายจิรพจน์ เจริญพานิชสันต  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
     
นางสมัญญา กุลงามกิ่ม  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
     
นางสาวสุดารัตน์ เม้ยชม  
เศรษฐกร  
     
นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล  
นักวิชาการเกษตร  
     
นางสาวนิภารัตน์ สุดชิด  
นักวิชาการเกษตร