1 พฤษภาคม 2553        
personnel
Res
work
contacts
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนการใช้ที่ดินตามนโยบายการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของที่ดินและด้านเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินหรือคณะอนุกรรม การพัฒนาที่ดินระดับจังหวัดในการพิจารณาประกาศเขตตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 โดยรับผิดชอบในพื้นที่สำนักงาน ัฒนาที่ดิน เขต 6, 7 และ 8

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและนโยบายการใช้ที่ดิน เพื่อกำหนด เขตและวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งประสานงานการ พัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแก่ องค์การภาครัฐและเอกชน