|   ชุมพร   |   ระนอง   |   กระบี่   |   พังงา   |   ภูเก็ต   |   ตรัง   |   สุราษฎร์ธานี   |   นครศรีธรรมราช   |   พัทลุง   |   สงขลา   |   ยะลา   |   สตูล   |   ปัตตานี   |   นราธิวาส   |   
 
 
 
 
   
สภาพทั่วไป
 
 

          จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย ระหว่างละติจูดที่ 06 องศา 35 ลิปดา ถึง 06 องศา 52 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 01 ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 1,100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,212,722 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27 ของภาค และร้อยละ 0.4 ของประเทศ จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับสองของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
          ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสงขลา

          แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอแม่ลาน อำเภอไม้แก่น อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอสายบุรี และอำเภอหนองจิก

 
ทรัพยากรดิน/แนวทางการจัดการดิน
 
   
กลุ่มชุดดินที่พบในจังหวัดปัตตานีและการแจกกระจาย
แนวทางการจัดการดินตามกลุ่มลักษณะเด่นและสภาพปัญหา หรือข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ของดิน
 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและการบำรุงดูแล
 
   
รายละเอียดการปลูกและดูแลรักษาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
   
ดาวน์โหลดข้อมูล/พิมพ์แผนที่...
   
 
แผนที่ดินตามกลุ่มลักษณะเด่นและสภาพปัญหา..ระดับจังหวัด
แผนที่ดินตามกลุ่มลักษณะเด่นและสภาพปัญหา..ระดับอำเภอ
(เลือกอำเภอที่ต้องการจากแผนที่)
คู่มือการจัดการดิน..จังหวัดปัตตานี
 
   
   

ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
...สงวนลิขสิทธิ์...

 

แผนที่ดินอำเภอโคกโพธิ์ (pdf) แผนที่ดินอำเภอแม่ลาน (pdf) แผนที่ดินอำเภอหนองจิก (pdf) แผนที่ดินอำเภอยะรัง (pdf) แผนที่ดินอำเภอมายอ(pdf) แผนที่ดินอำเภอทุ่งยางแดง(pdf) แผนที่ดินอำเภอกะพ้อ (pdf) แผนที่ดินอำเภอไม้แก่น (pdf) แผนที่ดินอำเภอสายบุรี (pdf) แผนที่ดินอำเภอเมือง (pdf) แผนที่ดินอำเภอยะรัง(pdf) แผนที่ดินอำเภอปะนาเระ (pdf)