สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2549
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            333,083                6.56
U1    ตัวเมืองและย่านการค้า                  37,154                      0.73
U201   หมู่บ้าน                273,001                      5.38
U3    สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  21,368                      0.42
U502    โรงงานอุตสาหกรรม                     1,305                      0.03
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        115                           -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          68                           -  
U603  สุสาน,ป่าช้า                          39                           -  
U605  สถานีบริการน้ำมัน                          33                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         3,913,513              77.08
   นาข้าว         3,546,422              69.85
A100    นาร้าง                        496                      0.01
A101    นา             3,545,926                    69.84
   พืชไร่            254,752                5.02
A201   พืชไร่ผสม                206,377                      4.06
A202    ข้าวโพด                        850                      0.02
A203    อ้อย                     9,774                      0.20
A204   มันสำปะหลัง                  35,232                      0.69
A211   ปอแก้ว ปอกระเจา                     2,519                      0.05
   ไม้ยืนต้น            106,515                2.10
A301    ไม้ยืนต้นผสม                     2,795                      0.07
A302   ยางพารา                  15,347                      0.30
A304   ยูคาลิปตัส                  59,521                      1.17
A304(M2)  ยูคาลิปตัส (พื้นที่ลุ่ม)                  28,675                      0.56
A305  สัก                             1                           -  
A314  หม่อน                        176                           -  
   ไม้ผล               2,502                0.05
A401   ไม้ผลผสม                     2,378                      0.05
A407    มะม่วง                          95                           -  
A408    มะม่วงหิมพานต์                          28                           -  
A425  มะกอกน้ำ                             1                           -  
   พืชสวน                    30                   -  
A502  พืชผัก                          30                           -  
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  895                0.02
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        518                      0.01
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                          32                           -  
A703    โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        334                      0.01
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                          11                           -  
   สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ               2,173                0.04
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          53                           -  
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                     1,015                      0.02
A902    สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     1,105                      0.02
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                  224                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        224                           -  
F  พื้นที่ป่าไม้            470,889                9.27
F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                  66,567                      1.31
F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                344,063                      6.77
F501    สวนป่าสมบูรณ์                  60,259                      1.19
W  พื้นที่แหล่งน้ำ            141,991                2.80
W101    แม่น้ำลำคลอง                  36,791                      0.73
W102    บึง                  23,975                      0.47
W201    อ่างเก็บน้ำ                  73,221                      1.44
W202  บ่อน้ำในไร่นา                     4,215                      0.08
W203  คลองชลประทาน                     3,789                      0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            218,059                4.29
M101  ทุ่งหญ้า              18,460                      0.36
M102   ไม้ละเมาะ                105,263                      2.07
M103  ไผ่                          30                           -  
M2   พื้นที่ลุ่ม                  93,027                      1.83
M302    บ่อลูกรัง                        286                      0.01
M303  บ่อทราย                          14                           -  
M402  หาดทราย                        834                      0.02
M403  ที่หินโผล่                          73                           -  
M405  พื้นที่ถม                          72                           -  
   รวม      5,077,535         100.00