ปรับแก้หน่วยแผนที่ดินที่ไม่ถูกต้อง
ปรับลดหน่วยแผนที่ที่มากเกินไป
ปรับปรุงขอบเขตการปกครองให้ทันสมัย

พ.ศ. 2540...
กรมพัฒนาที่ดินได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน และพัฒนาโปรแกรมการเรียกใช้ประโยชน์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ หรือที่รู้จักกันในนามของ โปรแกรม SoilView

พ.ศ. 2545...
ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินได้ถูกนำไปใช้งาน และพัฒนาระบบเรียกใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน และระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอื่น ๆ เช่น โปรแกรม AgZone LandPlan ConsPlan LandSuit และ SoilMan เป็นต้น และได้มีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาโปรแกรม SoilView 2.0 ที่มีความสมบูรณ์และสะดวกแก่ผู้ใช่มากขึ้น

พ.ศ. 2547...
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดินอย่างเป็นระบบ และพบว่ายังคงมีข้อบกพร่องที่ควรต้องมีการปรับปรุงอยู่บ้าง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงในฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินเชิงพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
   
เติมหน่วยแผนที่ดินในขอบเขตดินที่ไม่มีหน่วยแผนที่กำกับ
ปรับแก้หน่วยแผนที่ดินที่ไม่ถูกต้อง
ปรับลดหน่วยแผนที่ดินที่มากเกินไป เช่น 29B/46B และ 46B/29B ให้รวมเป็นหน่วยเดียวกัน
ปรับปรุงขอบเขตการปกครองให้ทันสมัยและแสดงข้อมูลเนื้อที่ของแต่ละกลุ่มชุดดิน
 
  กลับหน้าหลัก