สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2549
    ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        102,319                3.93
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                  12,288                      0.47
U201  หมู่บ้าน                  79,224                      3.04
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  10,213                      0.39
U401   สนามบิน                        196                      0.01
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                        190                      0.01
U602   สนามกอล์ฟ                        208                      0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม         1,893,767              72.81
   นาข้าว         1,619,372              62.26
A100   นาร้าง                     6,982                      0.27
A101   นา             1,612,390                    61.99
   พืชไร่            240,780                9.26
A201  พืชไร่ผสม                168,893                      6.49
A203   อ้อย                  13,448                      0.52
A204   มันสำปะหลัง                  58,439                      2.25
   ไม้ยืนต้น              24,873                0.96
A302   ยางพารา                  10,199                      0.39
A304   ยูคาลิปตัส                  14,674                      0.57
   ไม้ผล               7,925                0.30
A401   ไม้ผลผสม                     3,555                      0.14
A406  ลิ้นจี่                          64                           -  
A407   มะม่วง                     3,100                      0.12
A408   มะม่วงหิมพานต์                     1,036                      0.04
A412   มะขาม                          45                           -  
A413  ลำไย                        125                           -  
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  677                0.02
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        677                      0.02
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  140                0.01
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          48                           -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          92                           -  
F  พื้นที่ป่าไม้            212,688                8.18
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                  85,627                      3.29
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                109,027                      4.19
F501  สวนป่าสมบูรณ์                  18,034                      0.70
W  พื้นที่แหล่งน้ำ              68,943                2.65
W101   แม่น้ำลำคลอง                  32,757                      1.26
W102   บึง                     4,698                      0.18
W201   อ่างเก็บน้ำ                  29,900                      1.15
W202  บ่อน้ำในไร่นา                     1,474                      0.06
W203  คลองชลประทาน                        114                           -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            323,323              12.43
M101   ทุ่งหญ้า                  32,396                      1.25
M102   ไม้ละเมาะ                272,313                    10.47
M2   พื้นที่ลุ่ม                  18,235                      0.70
M302   บ่อลูกรัง                        379                      0.01
   รวม      2,601,040             100.00