สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2549
ดูแผนที่ประกอบ...
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            265,338                4.80
 U1     ตัวเมืองและย่านการค้า                  29,489                      0.53
 U200   หมู่บ้านจัดสรรร้าง                        116                          -  
 U201    หมู่บ้าน                206,897                      3.75
 U3     สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  27,042                      0.49
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                        142                          -  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                    1,099                      0.02
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          79                          -  
 U603   สุสาน,ป่าช้า                        449                      0.01
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                          25                          -  
 A   พื้นที่เกษตรกรรม         4,159,761              75.29
   นาข้าว         3,567,938              64.58
 A100   นาร้าง                        675                      0.01
 A101    นา            3,567,263                   64.57
   พืชไร่            293,733                5.32
 A200   ไร่ร้าง                          89                          -  
 A201    พืชไร่ผสม                143,910                      2.61
 A202    ข้าวโพด                  48,958                      0.89
 A203   อ้อย                  10,871                      0.20
 A204    มันสำปะหลัง                  83,179                      1.50
 A210   ถั่วลิสง                        845                      0.02
 A211     ปอแก้ว ปอกระเจา                    3,164                      0.06
 A220   แตงโม                    1,345                      0.02
 A227   ปอสา                          19                          -  
 A229   พริก                    1,353                      0.02
   ไม้ยืนต้น            185,583                3.36
 A301    ไม้ยืนต้นผสม                    1,776                      0.03
 A302     ยางพารา                150,116                      2.72
 A303   ปาล์มน้ำมัน                        284                      0.01
 A304     ยูคาลิปตัส                  30,901                      0.56
 A305   สัก                    1,749                      0.03
 A307   สนประดิพัทธ์                          41                          -  
 A308   กระถิน                        142                          -  
 A309   ประดู่                          19                          -  
 A314   หม่อน                        425                      0.01
 A315   ไผ่                          68                          -  
 A318   จามจุรี                            8                          -  
 A322   กฤษณา                          54                          -  
   ไม้ผล             61,056                1.10
 A401    ไม้ผลผสม                  38,625                      0.70
 A402   ส้ม                        142                          -  
 A403   ทุเรียน                          68                          -  
 A404   เงาะ                          81                          -  
 A405   มะพร้าว                          34                          -  
 A406   ลิ้นจี่                        125                          -  
 A407   มะม่วง                    6,891                      0.13
 A408   มะม่วงหิมพานต์                  12,599                      0.23
 A409   พุทรา                          15                          -  
 A410   น้อยหน่า                        273                      0.01
 A411   กล้วย                          99                          -  
 A412   มะขาม                        163                          -  
 A413   ลำไย                    1,710                      0.03
 A414   ฝรั่ง                        106                          -  
 A415   มะละกอ                          76                          -  
 A416   ขนุน                          14                          -  
 A422   มะนาว                          14                          -  
 A425   มะกอกน้ำ                          14                          -  
 A427   ส้มโอ                            7                          -  
   พืชสวน             43,479                0.79
 A501   พืชสวนผสม                          18                          -  
 A502   พืชผัก                  43,446                      0.79
 A503   ไม้ดอก                          15                          -  
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               6,564                0.11
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    5,236                      0.09
 A702   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์โค กระ บือ และม้า                        717                      0.01
 A703   โรงเรือนลี้ยงสัตว์ปีก                        387                      0.01
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์สุกร                        224                          -  
   พืชน้ำ                    19                   -  
 A803   บัว                          19                          -  
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  414                0.01
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        414                      0.01
   พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน                  975                0.02
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        975                      0.02
 F   พื้นที่ป่าไม้            767,155              13.88
 F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                209,949                      3.80
 F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                547,150                      9.90
 F501   สวนป่าสมบูรณ์                   10,056                      0.18
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ            136,639                2.48
 W101     แม่น้ำลำคลอง                  43,011                      0.78
 W102     บึง                  38,555                      0.70
 W201     อ่างเก็บน้ำ                  49,178                      0.89
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                    3,900                      0.07
 W203   คลองชลประทาน                    1,995                      0.04
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด            196,092                3.55
 M101   ทุ่งหญ้า             11,373                0.21
 M102    ไม้ละเมาะ                121,926                      2.21
 M2    พื้นที่ลุ่ม                  45,764                      0.83
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    1,170                      0.02
 M301   เหมืองแร่                        407                      0.01
 M302   บ่อลูกรัง                    1,246                      0.02
 M303   บ่อทราย                            5                          -  
 M304   บ่อดิน                          55                          -  
 M402   หาดทราย                            8                          -  
 M403   ที่หินโผล่                  14,081                      0.25
 M405   พื้นที่ถม                          57                          -  
   รวม         5,524,985         100.00