สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2549  
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
  ไร่    ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    298,787                        5.76
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                      34,710                        0.67
 U200   โครงการที่ดินจัดสรร                            116                        0.00
 U201   หมู่บ้าน                    223,008                        4.30
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                      36,009                        0.69
 U401   สนามบิน                         2,519                        0.05
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                         1,411                        0.03
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางเกษตร                            422                        0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            474                        0.01
 U603   สุสาน,ป่าช้า                              99                        0.00
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                              19                        0.00
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                 4,204,488                      81.06
 A1   นาข้าว                 3,803,198                      73.32
 A100   นาร้าง                         5,371                        0.10
 A101   นา                 3,797,827                      73.22
 A2   พืชไร่                    321,602                        6.20
 A200   ไร่ร้าง                              31                        0.00
 A201   พืชไร่ผสม                    195,294                        3.76
 A202   ข้าวโพด                              12                        0.00
 A203   อ้อย                      40,822                        0.79
 A204   มันสำปะหลัง                      85,304                        1.64
 A220   แตงโม                            139                        0.00
 A3   ไม้ยืนต้น                      56,910                        1.10
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                         1,743                        0.03
 A302   ยางพารา                      10,814                        0.21
 A303   ปาล์มน้ำมัน                            122                        0.00
 A304   ยูคาลิปตัส                      43,526                        0.84
 A304(M2)   ยูคาลิปตัส(พื้นที่ลุ่ม)                            260                        0.01
 A305   สัก                            245                        0.00
 A306   สะเดา                                 4                        0.00
 A308   กระถิน                              25                        0.00
 A314   หม่อน                            119                        0.00
 A315   ไผ่                              34                        0.00
 A321   ยมหอม                                 4                        0.00
 A322   กฤษณา                              14                        0.00
 A4   ไม้ผล                      11,855                        0.23
 A401   ไม้ผลผสม                         4,173                        0.08
 A402   ส้ม                              24                        0.00
 A407   มะม่วง                         6,551                        0.13
 A408   มะม่วงหิมพานต์                            542                        0.01
 A409   พุทรา                              13                        0.00
 A410   น้อยหน่า                              11                        0.00
 A411   กล้วย                              13                        0.00
 A412   มะขาม                            176                        0.00
 A413   ลำไย                            250                        0.00
 A416   ขนุน                              20                        0.00
 A417   กระท้อน                              75                        0.00
 A418   ชมพู่                                 7                        0.00
 A5   พืชสวน                         1,026                        0.02
 A502   พืชผัก                            977                        0.02
 A503   ไม้ดอก                                 6                        0.00
 A510   นาหญ้า                              43                        0.00
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,375                        0.08
 A700   โรงเรือนร้าง                              33                        0.00
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         3,155                        0.06
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            690                        0.01
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            360                        0.01
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            137                        0.00
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         5,212                        0.10
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            892                        0.02
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                            277                        0.01
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                         3,609                        0.07
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                            434                        0.01
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            310                        0.01
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            310                        0.01
 F   พื้นที่ป่าไม้                    312,246                        6.02
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    157,532                        3.04
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    120,816                        2.33
 F501   สวนป่าสมบูรณ์                      33,898                        0.65
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                    135,545                        2.61
 W101   แม่น้ำลำคลอง                      40,750                        0.79
 W102   บึง                      57,051                        1.10
 W201   อ่างเก็บน้ำ                      28,394                        0.55
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                         7,261                        0.14
 W203   คลองชลประทาน                         2,089                        0.04
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    236,090                        4.55
 M101   ทุ่งหญ้า                      29,874                        0.58
 M102   ไม้ละเมาะ                    168,221                        3.24
 M2   พื้นที่ลุ่ม                      36,509                        0.70
 M300   เหมืองเก่า,บ่อขุดเก่า                             220                        0.00
 M302   บ่อลูกรัง                              93                        0.00
 M303   บ่อทราย                              20                        0.00
 M304   บ่อดิน                            915                        0.02
 M402   หาดทราย                            208                        0.00
 M403   ที่หินโผล่                              17                        0.00
 M405   พื้นที่ถม                              13                        0.00
 รวมพื้นที่ทั้งหมด                 5,187,156                   100.00