สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2549  
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
  ไร่    ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    186,286                        4.06
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                      16,838                        0.37
 U200   หมู่บ้านร้าง                            397                        0.01
 U201   หมู่บ้าน                    124,216                        2.71
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                      32,786                        0.72
 U404   ท่าเรือ                              15                        0.00
 U405   ถนน                         8,276                        0.18
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                         2,068                        0.05
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            609                        0.01
 U602   สนามกอล์ฟ                         1,012                        0.02
 U603   สุสาน,ป่าช้า                              69                        0.00
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                 3,298,704                      71.97
 A1   นาข้าว                 2,003,977                      43.72
 A100   นาร้าง                      19,690                        0.43
 A101   นา                 1,970,092                      42.98
 A101+A201   นา+พืชไร่ผสม                         1,295                        0.03
 A101+A202   นา+ข้าวโพด                            506                        0.01
 A101+A206   นา+ยาสูบ                         6,874                        0.15
 A101+A209   นา+ถั่วเหลือง                         3,142                        0.07
 A101+A210   นา+ถั่วลิสง                              67                        0.00
 A101+A502   นา+พืชผัก                         2,311                        0.05
 A2   พืชไร่                    321,265                        7.01
 A200   ไร่ร้าง                         3,824                        0.08
 A201   พืชไร่ผสม                      84,249                        1.84
 A202   ข้าวโพด                      18,558                        0.40
 A202+A206   ข้าวโพด+ยาสูบ                              77                        0.00
 A203   อ้อย                      80,600                        1.76
 A204   มันสำปะหลัง                      95,698                        2.09
 A205   สับปะรด                      23,199                        0.51
 A206   ยาสูบ                         5,041                        0.11
 A206+A201   ยาสูบ+พืชไร่ผสม                         3,575                        0.08
 A206+A502   ยาสูบ+พืชผัก                            750                        0.02
 A209   ถั่วเหลือง                            890                        0.02
 A216   ข้าวไร่                            953                        0.02
 A217   มันฝรั่ง                         1,041                        0.02
 A224   มะเขือเทศ                         2,810                        0.06
 A3   ไม้ยืนต้น                    889,426                      19.41
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                      32,189                        0.70
 A302   ยางพารา                    726,354                      15.85
 A303   ปาล์มน้ำมัน                         1,719                        0.04
 A304   ยูคาลิปตัส                    114,745                        2.50
 A305   สัก                      12,472                        0.27
 A309   ประดู่                            390                        0.01
 A315   ไผ่                            451                        0.01
 A318   จามจุรี                            931                        0.02
 A319   ตีนเป็ด                            156                        0.00
 A322   กฤษณา                              19                        0.00
 A4   ไม้ผล                      59,932                        1.31
 A401   ไม้ผลผสม                      34,850                        0.76
 A402   ส้ม                            423                        0.01
 A404   เงาะ                            141                        0.00
 A405   มะพร้าว                              49                        0.00
 A406   ลิ้นจี่                            102                        0.00
 A407   มะม่วง                         1,293                        0.03
 A411   กล้วย                      19,280                        0.42
 A412   มะขาม                         1,850                        0.04
 A413   ลำไย                         1,888                        0.04
 A414   ฝรั่ง                                 2                        0.00
 A415   มะละกอ                              20                        0.00
 A416   ขนุน                                 7                        0.00
 A417   กระท้อน                                 2                        0.00
 A418   ชมพู่                              25                        0.00
 A5   พืชสวน                            770                        0.02
 A502   พืชผัก                            108                        0.00
 A510   นาหญ้า                            662                        0.01
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         1,850                        0.04
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            980                        0.02
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            215                        0.00
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            646                        0.01
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 9                        0.00
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      21,484                        0.47
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                         1,235                        0.03
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      20,249                        0.44
 F   พื้นที่ป่าไม้                    495,885                      10.82
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         8,967                        0.20
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    486,918                      10.62
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                    249,650                        5.45
 W101   แม่น้ำลำคลอง                    105,422                        2.30
 W102   บึง                      74,502                        1.63
 W201   อ่างเก็บน้ำ                      57,828                        1.26
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                      11,898                        0.26
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    352,920                        7.70
 M1   ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                    241,460                        5.27
 M2   พื้นที่ลุ่ม                    107,512                        2.35
 M3   เหมืองแร่ บ่อขุด                         1,101                        0.02
 M4   อื่น ๆ                         2,847                        0.06
 รวมพื้นที่ทั้งหมด                 4,583,445                   100.00
 ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 
  กันยายน  2549