สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2549 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        72,567                         3.01
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                          6,198                         0.26
 U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                        60,343                         2.50
 U203   โครงการพัฒนาบ้านและที่ดิน                              286                         0.01
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          4,442                         0.18
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                          1,298                         0.05
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                  1,635,805                       67.82
 A1   นาข้าว                  1,173,442                       48.65
 A101   นา                  1,173,442                       48.65
 A2   พืชไร่                      422,573                       17.52
 A200   ไร่ร้าง                                52                         0.00
 A201   พืชไร่ผสม                        30,858                         1.28
 A202   ข้าวโพด                      136,916                         5.68
 A203   อ้อย                        84,378                         3.50
 A204   มันสำปะหลัง                      170,369                         7.06
 A3   ไม้ยืนต้น                        14,216                         0.59
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                          8,438                         0.35
 A302   ยางพารา                          1,691                         0.07
 A304   ยูคาลิปตัส                          3,284                         0.14
 A305   สัก                              746                         0.03
 A308   กระถิน                                57                         0.00
 A4   ไม้ผล                        23,224                         0.96
 A401   ไม้ผลผสม                        19,866                         0.82
 A407   มะม่วง                                80                         0.00
 A412   มะขาม                          3,278                         0.14
 A5   พืชสวน                        955.00                         0.04
 A501   พืชสวนผสม                              955                         0.04
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                              692                         0.03
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                              283                         0.01
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                85                         0.00
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              228                         0.01
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                96                         0.00
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              703                         0.03
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              152                         0.01
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              551                         0.02
 F   พื้นที่ป่าไม้                      540,435                       22.41
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        99,073                         4.11
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      441,362                       18.30
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                      103,216                         4.28
 W101   แม่น้ำลำคลอง                        25,638                         1.06
 W102   บึง                          3,007                         0.12
 W201   อ่างเก็บน้ำ                        62,057                         2.57
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                        12,514                         0.52
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        59,906                         2.48
 M1   ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                        59,835                         2.48
 M4   อื่น ๆ                                71                         0.00
 รวมพื้นที่ทั้งหมด                  2,411,929                     100.00
 ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 
  กันยายน  2549