สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดนครพนม ปี 2549 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      114,998                         3.34
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                          8,724                         0.25
 U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                        89,919                         2.61
 U203   โครงการพัฒนาบ้านและที่ดิน                                43                         0.00
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        12,892                         0.37
 U401   สนามบิน                          2,350                         0.07
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                              575                         0.02
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              312                         0.01
 U602   สนามกอล์ฟ                              183                         0.01
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                  2,082,017                       60.43
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              651                         0.02
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              651                         0.02
 A1   นาข้าว                  1,772,836                       51.45
 A100   นาร้าง                                  8                         0.00
 A101   นา                  1,772,828                       51.45
 A2   พืชไร่                        81,622                         2.37
 A200   ไร่ร้าง                          6,570                         0.19
 A201   พืชไร่ผสม                        28,698                         0.83
 A202   ข้าวโพด                          4,480                         0.13
 A203   อ้อย                          9,621                         0.28
 A204   มันสำปะหลัง                        10,993                         0.32
 A205   สับปะรด                          5,012                         0.15
 A206   ยาสูบ                        15,591                         0.45
 A232   ข้าวไรย์                              657                         0.02
 A3   ไม้ยืนต้น                      167,758                         4.87
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                        24,094                         0.70
 A302   ยางพารา                        34,082                         0.99
 A304   ยูคาลิปตัส                        96,880                         2.81
 A305   สัก                              278                         0.01
 A315   ไผ่                        12,424                         0.36
 A4   ไม้ผล                        52,163                         1.51
 A401   ไม้ผลผสม                        48,706                         1.41
 A402   ส้ม                              499                         0.01
 A405   มะพร้าว                              291                         0.01
 A406   ลิ้นจี่                                  7                         0.00
 A407   มะม่วง                          1,042                         0.03
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                30                         0.00
 A412   มะขาม                              491                         0.01
 A413   ลำไย                          1,097                         0.03
 A5   พืชสวน                          4,495                         0.13
 A501   พืชสวนผสม                          1,826                         0.05
 A502   พืชผัก                          2,669                         0.08
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          1,895                         0.06
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          1,609                         0.05
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                68                         0.00
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              170                         0.00
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                48                         0.00
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              597                         0.02
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              108                         0.00
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              489                         0.01
 F   พื้นที่ป่าไม้                  1,043,287                       30.28
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      112,625                         3.27
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      930,662                       27.01
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                      175,872                         5.10
 W101   แม่น้ำลำคลอง                        75,314                         2.19
 W102   บึง                        37,104                         1.08
 W201   อ่างเก็บน้ำ                        57,791                         1.68
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                          5,663                         0.16
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        29,243                         0.85
 M1   ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                        18,927                         0.55
 M2   พื้นที่ลุ่ม                        10,284                         0.30
 M3   เหมืองแร่  บ่อขุด                                32                         0.00
 รวมพื้นที่ทั้งหมด                  3,445,417                     100.00
 ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 
  กันยายน  2549