สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2549 
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        64,890                         2.39
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                          5,896                         0.22
 U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                        43,945                         1.62
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          8,402                         0.31
 U405   ถนน                          5,727                         0.21
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                              606                         0.02
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              217                         0.01
 U603   สุสาน,ป่าช้า                                97                         0.00
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                  1,326,372                       48.90
 A1   นาข้าว                      592,914                       21.86
 A100   นาร้าง                          3,053                         0.11
 A101   นา                      589,861                       21.75
 A2   พืชไร่                      602,609                       22.22
 A200   ไร่ร้าง                          6,370                         0.23
 A201   พืชไร่ผสม                        44,390                         1.64
 A203   อ้อย                      258,345                         9.52
 A204   มันสำปะหลัง                      293,203                       10.81
 A215   งา                              301                         0.01
 A3   ไม้ยืนต้น                        83,136                         3.07
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                          3,386                         0.12
 A302   ยางพารา                        57,722                         2.13
 A303   ปาล์มน้ำมัน                                63                         0.00
 A304   ยูคาลิปตัส                        19,060                         0.70
 A305   สัก                          1,956                         0.07
 A314   หม่อน                              890                         0.03
 A315   ไผ่                                59                         0.00
 A4   ไม้ผล                        47,613                         1.76
 A401   ไม้ผลผสม                        43,043                         1.59
 A407   มะม่วง                          1,521                         0.06
 A408   มะม่วงหิมพานต์                              203                         0.01
 A411   กล้วย                                40                         0.00
 A412   มะขาม                          2,130                         0.08
 A413   ลำไย                              181                         0.01
 A415   มะละกอ                              363                         0.01
 A416   ขนุน                              132                         0.00
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        100.00                         0.00
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              100                         0.00
 F   พื้นที่ป่าไม้                  1,191,049                       43.91
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      172,372                         6.35
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                  1,018,677                       37.56
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                        56,593                         2.09
 W101   แม่น้ำลำคลอง                        32,654                         1.20
 W102   บึง                          2,788                         0.10
 W201   อ่างเก็บน้ำ                        18,634                         0.69
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                          2,517                         0.09
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        73,490                         2.71
 M1   ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                        71,310                         2.63
 M2   พื้นที่ลุ่ม                          1,275                         0.05
 M3   เหมืองแร่  บ่อขุด                                56                         0.00
 M4   อื่น ๆ                              849                         0.03
 รวมพื้นที่ทั้งหมด                  2,712,394                     100.00
 ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 
  กันยายน  2549