สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2549
ดูแผนที่ประกอบ....
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         192,372             5.82
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า  22,785 0.69
U200  หมู่บ้านจัดสรรร้าง  273 0.01
U201  หมู่บ้าน  130,385 3.94
U3    สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ  33,676 1.02
U405  ถนน  793 0.02
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  66 -
U502  โรงงานอุตสาหกรรม  3,149 0.10
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  277 0.01
U600  สถานที่ร้าง  22 -
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  422 0.01
U603  สุสาน ป่าช้า  299 0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน  225 0.01
   พื้นที่เกษตรกรรม      2,560,637           77.40
   นาข้าว      1,984,642           60.00
A100  นาร้าง  24,925 0.75
A101   นา  1,959,717 59.25
   พืชไร่         483,193           14.61
A200  ไร่ร้าง  318 0.01
A201  พืชไร่ผสม  106,115 3.21
A203  อ้อย  178,215 5.39
A204  มันสำปะหลัง  198,440 6.00
A216  ข้าวไร่  105 -
   ไม้ยืนต้น           47,829             1.44
A301  ไม้ยืนต้นผสม  84 -
A302  ยางพารา  897 0.03
A304  ยูคาลิปตัส  46,034 1.39
A305  สัก  135 -
A306  สะเดา  36 -
A309  ประดู่  643 0.02
   ไม้ผล            6,639             0.19
A401  ไม้ผลผสม  3,093 0.09
A405  มะพร้าว  43 -
A407  มะม่วง  3,454 0.10
A408  มะม่วงหิมพานต์  25 -
A411  กล้วย  14 -
A412  มะขาม  10 -
   พืชสวน            1,359             0.04
A501    พืชสวนผสม  18 -
A502  พืชผัก  1,271 0.04
A503  ไม้ดอก  70 -
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์           25,334             0.77
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  21,562 0.65
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  2,927 0.09
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  637 0.02
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร  208 0.01
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  11,271             0.34
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  86 -
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา  11,185 0.34
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  370 0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  370 0.01
   พื้นที่ป่าไม้         146,369             4.43
F100  ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู  1,426 0.04
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  104,116 3.15
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์  21,010 0.64
F501  สวนป่าสมบูรณ์  19,817 0.60
   พื้นที่แหล่งน้ำ         116,196             3.52
W101  แม่น้ำลำคลอง  36,008 1.09
W102  บึง  36,707 1.11
W201  อ่างเก็บน้ำ  27,347 0.83
W202  บ่อน้ำในไร่นา  11,174 0.34
W203  คลองชลประทาน  4,960 0.15
   พื้นที่เบ็ดเตล็ด         291,728             8.83
M101  ทุ่งหญ้า  14,885 0.45
M102  ไม้ละเมาะ  59,128 1.79
M2  พื้นที่ลุ่ม  12,192 0.37
M2+A101  พื้นที่ลุ่ม + นาข้าว  201,946 6.11
M2+A304  พื้นที่ลุ่ม + ยูคาลิปตัส  204 0.01
M2+A502  พื้นที่ลุ่ม + พืชผัก  39 -
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  2,482 0.08
M302  บ่อลูกรัง  77 -
M303  บ่อทราย  92 -
M401  นาเกลือ  261 0.01
M404  ที่ทิ้งขยะ  136 -
M405  พื้นที่ถม  286 0.01
   รวมทั้งหมด    3,307,302          100.00
 
  ที่มา :  ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2   สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน,    พฤศจิกายน 2552