สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2549
    ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            390,884                5.75
U1    ตัวเมืองและย่านการค้า                  82,084                      1.21
U200    โครงการที่ดินจัดสรร                     4,988                      0.08
U201    หมู่บ้าน                231,033                      3.40
U3    สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  61,812                      0.91
U401    สนามบิน                     1,586                      0.02
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                        214                           -  
U502    โรงงานอุตสาหกรรม                     8,100                      0.12
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          12                           -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        467                      0.01
U602  สนามกอล์ฟ                        222                           -  
U603  สุสาน ป่าช้า                        285                           -  
U605  สถานีบริการน้ำมัน                          81                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         4,893,914              71.93
   นาข้าว         3,159,833              46.44
A100    นาร้าง                  17,595                      0.26
A101   นา             3,142,238                    46.18
   พืชไร่         1,601,622              23.54
A201   พืชไร่ผสม                869,507                    12.78
A202   ข้าวโพด                     1,882                      0.03
A203   อ้อย                487,432                      7.16
A204   มันสำปะหลัง                242,720                      3.57
A220  แตงโม                          81                           -  
   ไม้ยืนต้น              83,896                1.23
A301  ไม้ยืนต้นผสม                     9,149                      0.13
A302    ยางพารา                  13,210                      0.19
A304   ยูคาลิปตัส                  58,744                      0.86
A305    สัก                     1,550                      0.02
A306  สะเดา                          17                           -  
A307    สนประดิพัทธ์                        382                      0.01
A308  กระถิน                          31                           -  
A309  ประดู่                          90                           -  
A314  หม่อน                        337                      0.01
A315  ไผ่                        377                      0.01
A318  จามจุรี                             9                           -  
   ไม้ผล              35,898                0.53
A401   ไม้ผลผสม                  17,952                      0.27
A402  ส้ม                        255                           -  
A405  มะพร้าว                          62                           -  
A406  ลิ้นจี่                          10                           -  
A407    มะม่วง                  11,968                      0.18
A409  พุทรา                        136                           -  
A411  กล้วย                          39                           -  
A412    มะขาม                     3,177                      0.05
A413  ลำไย                     2,072                      0.03
A414  ฝรั่ง                          43                           -  
A415  มะละกอ                          11                           -  
A417  กระท้อน                          51                           -  
A424  มะขามเทศ                          18                           -  
A426  แก้วมังกร                          18                           -  
A427  ส้มโอ                          86                           -  
   พืชสวน                  235                   -  
A502  พืชผัก                        235                           -  
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               9,493                0.14
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                     3,612                      0.05
A702    โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                     3,274                      0.05
A703    โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                     2,607                      0.04
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               2,901                0.05
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          14                           -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     2,882                      0.05
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                             5                           -  
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    36                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          36                           -  
F  พื้นที่ป่าไม้            886,908              13.04
F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                365,523                      5.37
F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                498,643                      7.33
F501  สวนป่าสมบูรณ์                  22,742                      0.34
W  พื้นที่แหล่งน้ำ            303,763                4.46
W101    แม่น้ำลำคลอง                  31,704                      0.46
W102    บึง                  76,112                      1.12
W201    อ่างเก็บน้ำ                186,642                      2.74
W202    บ่อน้ำในไร่นา                     7,458                      0.11
W203  คลองชลประทาน                     1,847                      0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            328,275                4.82
M101    ทุ่งหญ้า                  36,534                      0.54
M102   ไม้ละเมาะ                268,883                      3.95
M2   พื้นที่ลุ่ม                  20,417                      0.30
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        770                      0.01
M302  บ่อลูกรัง                        498                      0.01
M303  บ่อทราย                          10                           -  
M304  บ่อดิน                        876                      0.01
M403  ที่หินโผล่                          11                           -  
M404  ที่ทิ้งขยะ                        248                           -  
M405  พื้นที่ถม                          28                           -  
   รวม      6,803,744             100.00