สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ 2549 
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      197,624                         4.56
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                        29,564                         0.68
 U201   หมู่บ้าน                      143,105                         3.30
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        19,558                         0.45
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                          5,059                         0.12
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              201                         0.01
 U603   สุสาน,ป่าช้า                              137                              -  
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                  3,237,104                       74.54
   นาข้าว                  1,904,761                       43.87
 A100   นาร้าง                          3,897                         0.09
 A101   นา                  1,900,864                       43.78
   พืชไร่                  1,263,024                       29.09
 A201   พืชไร่ผสม                      687,491                       15.84
 A203   อ้อย                      281,092                         6.47
 A204   มันสำปะหลัง                      294,441                         6.78
   ไม้ยืนต้น                        42,869                         0.98
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                              130                              -  
 A302   ยางพารา                        23,566                         0.54
 A304   ยูคาลิปตัส                        19,025                         0.44
 A305   สัก                                62                              -  
 A309   ประดู่                                41                              -  
 A315   ไผ่                                45                              -  
   ไม้ผล                        15,020                         0.34
 A401   ไม้ผลผสม                        10,598                         0.24
 A407   มะม่วง                          3,921                         0.09
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                47                              -  
 A412   มะขาม                                95                              -  
 A413   ลำไย                              327                         0.01
 A416   ขนุน                                32                              -  
   พืชสวน                              104                              -  
 A501   พืชสวนผสม                              104                              -  
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                                35                              -  
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                35                              -  
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        11,291                         0.26
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                              522                         0.01
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          9,556                         0.22
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          1,213                         0.03
 F   พื้นที่ป่าไม้                      610,653                       14.07
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        96,899                         2.23
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      460,006                       10.60
 F501   สวนป่าสมบูรณ์                        53,748                         1.24
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                      218,373                         5.03
 W101   แม่น้ำลำคลอง                        23,549                         0.54
 W102   บึง                        34,319                         0.79
 W201   อ่างเก็บน้ำ                      155,329                         3.58
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                          3,684                         0.09
 W203   คลองชลประทาน                          1,492                         0.03
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        77,962                         1.80
 M101   ทุ่งหญ้า                          7,485                         0.18
 M102   ไม้ละเมาะ                        63,363                         1.46
 M2   พื้นที่ลุ่ม                          5,181                         0.12
 M302   บ่อลูกรัง                                54                              -  
 M304   บ่อดิน                          1,356                         0.03
 M402   หาดทราย                                42                              -  
 M404   ที่ทิ้งขยะ                              481                         0.01
   รวม                  4,341,716                     100.00