สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2549 
    ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               227,494                   2.85
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                      23,094                          0.29
U200  หมู่บ้านจัดสรรร้าง                            393                              -  
U201  หมู่บ้าน                    180,505                          2.26
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                      16,358                          0.21
U401  สนามบิน                            107                              -  
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                              36                              -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                        5,427                          0.07
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              71                              -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            419                          0.01
U602  สนามกอล์ฟ                            214                              -  
U603  สุสาน,ป่าช้า                            646                          0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                            224                              -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม            4,080,578                 51.08
   นาข้าว            2,146,112                 26.87
A100  นาร้าง                            832                          0.01
A101  นา                2,145,280                       26.86
   พืชไร่            1,748,083                 21.88
A200  ไร่ร้าง                            276                              -  
A201  พืชไร่ผสม                    709,106                          8.88
A202  ข้าวโพด                    124,774                          1.56
A203  อ้อย                    442,754                          5.55
A204  มันสำปะหลัง                    467,109                          5.85
A205  สับปะรด                            288                              -  
A206  ยาสูบ                              44                              -  
A207  ฝ้าย                                7                              -  
A208  ถั่วเขียว                              39                              -  
A209  ถั่วเหลือง                            397                              -  
A210  ถั่วลิสง                              17                              -  
A211  ปอแก้ว ปอกระเจา                            628                          0.01
A215  งา                              46                              -  
A216  ข้าวไร่                            140                              -  
A220  แตงโม                            160                              -  
A221  ลูกเดือย                              10                              -  
A223  กะหล่ำปลี                                6                              -  
A224  มะเขือเทศ                              31                              -  
A226  ป่านศรนารายณ์                              16                              -  
A227  ปอสา                            115                              -  
A229  พริก                        2,120                          0.03
   ไม้ยืนต้น                64,717                   0.82
A301  ไม้ยืนต้นผสม                            690                          0.01
A302  ยางพารา                      16,291                          0.20
A303  ปาล์มน้ำมัน                              33                              -  
A304  ยูคาลิปตัส                      38,296                          0.50
A305  สัก                        4,297                          0.05
A306  สะเดา                        2,639                          0.03
A307  สนประดิพัทธ์                                3                              -  
A308  กระถิน                              93                              -  
A309  ประดู่                            154                              -  
A314  หม่อน                            739                          0.01
A315  ไผ่                        1,281                          0.02
A317  หมาก                              38                              -  
A319  ตีนเป็ด                            158                              -  
A322  กฤษณา                                5                              -  
   ไม้ผล                98,386                   1.23
A401  ไม้ผลผสม                      49,401                          0.62
A402  ส้ม                        1,253                          0.02
A404  เงาะ                              36                              -  
A405  มะพร้าว                            151                              -  
A406  ลินจี่                            317                              -  
A407  มะม่วง                      30,446                          0.38
A408  มะม่วงหิมพานต์                              86                              -  
A409  พุทรา                              49                              -  
A410  น้อยหน่า                            503                          0.01
A411  กล้วย                            481                          0.01
A412  มะขาม                      11,741                          0.15
A413  ลำไย                        3,240                          0.04
A414  ฝรั่ง                              53                              -  
A415  มะละกอ                              83                              -  
A416  ขนุน                              72                              -  
A420  ลางสาด ลองกอง                              38                              -  
A424  มะขามเทศ                              33                              -  
A425  มะกอกน้ำ                              11                              -  
A426  แก้วมังกร                              32                              -  
A427  ส้มโอ                            360                              -  
   พืชสวน                  2,150                   0.02
A501  พืชสวนผสม                              51                              -  
A502  พืชผัก                        1,943                          0.02
A503  ไม้ดอก                            102                              -  
A504  องุ่น                              34                              -  
A510  นาหญ้า                              20                              -  
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                16,505                   0.21
A700  โรงเรือนร้าง                            830                          0.01
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                      10,796                          0.14
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        1,899                          0.02
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        1,614                          0.02
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                        1,366                          0.02
   พืชน้ำ                       95                      -  
A802  กก                              36                              -  
A803  บัว                              59                              -  
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  4,193                   0.05
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                              71                              -  
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              11                              -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        4,111                          0.05
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     337                      -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            337                              -  
F  พื้นที่ป่าไม้            3,060,703                 38.33
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                2,631,185                       32.95
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    424,213                          5.31
F501  สวนป่าสมบูรณ์                        5,305                          0.07
W  พื้นที่แหล่งน้ำ               139,433                   1.76
W101  แม่น้ำลำคลอง                      36,441                          0.46
W102  บึง                      50,016                          0.63
W201  อ่างเก็บน้ำ                      42,060                          0.53
W202  บ่อน้ำในไร่นา                        6,761                          0.09
W203  คลองชลประทาน                        4,155                          0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด               478,221                   5.98
M101  ทุ่งหญ้า                      95,997                          1.20
M102  ไม้ละเมาะ                    358,283                          4.49
M103  ไผ่                            253                              -  
M2  พื้นที่ลุ่ม                      18,433                          0.23
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            608                          0.01
M301  เหมืองแร่                            186                              -  
M302  บ่อลูกรัง                        2,243                          0.03
M304  บ่อดิน                        1,133                          0.01
M401  นาเกลือ                            111                              -  
M402  หาดทราย                              77                              -  
M403  ที่หินโผล่                            550                          0.01
M404  ที่ทิ้งขยะ                              78                              -  
M405  พื้นที่ถม                            269                              -  
   รวม            7,986,429               100.00