สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ.2549 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          84,399            4.26
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                     6,258                      0.32
 U200   หมู่บ้านจัดสรรร้าง                          41                           -  
 U201   หมู่บ้าน                  61,366                      3.11
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  14,957                      0.76
 U500   โรงงานอุตสหกรรมร้าง                          56                           -  
 U502   โรงงานอุตสหกรรม                        858                      0.04
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        275                      0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        256                      0.01
 U602   สนามกลอ์ฟ                          16                           -  
 U603   สุสาน,ป่าช้า                        232                      0.01
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                          84                           -  
   พื้นที่เกษตรกรรม      1,313,982           66.52
   นาข้าว         1,156,534              58.54
 A100   นาร้าง                        696                      0.04
 A101   นา             1,155,838                    58.50
   พืชไร่            139,237                7.05
 A201   พืชไร่ผสม                110,000                      5.57
 A203   อ้อยโรงงาน                  12,125                      0.61
 A204   มันสำปะหลัง                  17,112                      0.87
   ไม้ยืนต้น               9,283                0.47
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                     1,942                      0.10
 A302   ยางพารา                     4,087                      0.21
 A304   ยูคาลิปตัส                     3,234                      0.16
 A305   สัก                          20                           -  
   ไม้ผล               7,797                0.39
 A401   ไม้ผลผสม                     7,499                      0.38
 A407   มะม่วง                        250                      0.01
 A408   มะม่วงหิมพานต์                          48                           -  
   พืชสวน                    35                   -  
 A502   พืชผัก                          35                           -  
   ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  316                0.02
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        143                      0.01
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        173                      0.01
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  688                0.04
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        688                      0.04
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    92                0.01
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          92                      0.01
   พื้นที่ป่าไม้        422,154           21.37
 F100   ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                        134                      0.01
 F101   ป่าดิบสมบูรณ์                  11,325                      0.57
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                153,055                      7.75
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                257,355                    13.03
 F501   สวนป่าสมบูรณ์                        285                      0.01
   พื้นที่แหล่งน้ำ          40,806            2.06
 W101   แม่น้ำ,ลำคลอง                  15,372                      0.78
 W102   หนอง,บึง                     4,837                      0.25
 W201   อ่างเก็บน้ำ                  15,889                      0.80
 W202   บ่อน้ำไร่นา                     4,226                      0.21
 W203   คลองชลประทาน                        482                      0.02
   พื้นที่เบ็ดเตล็ด        114,439            5.79
 M101   ทุ่งหญ้า                     2,228                      0.11
 M102   ไม้ละเมาะ                102,856                      5.21
 M2   พื้นที่ลุ่ม                     3,842                      0.19
 M300   เหมืองเก่า,บ่อขุดเก่า                        174                      0.01
 M304   บ่อดิน                          81                           -  
 M403   ที่หินโผล่                     5,100                      0.26
 M404   ที่ทิ้งขยะ                        123                      0.01
 M405   พื้นที่ถม                          35                           -  
   รวมทั้งหมด      1,975,780         100.00